Yhdistyssäännöt

Yhdistyssäännöt

Voimassa olevat säännöt: 16.03.2021

 

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Greyhound Racing Liitto ry, kotikuntana Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa. Näissä säännöissä kutsutaan yhdistystä jäljempänä Liitoksi.

 1. TARKOITUS JA TOIMINTA

Liiton tarkoituksena on koordinoida, ohjata, kehittää ja edistää vinttikoiraurheilua Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto:

 • koordinoi ja ohjaa jäsenyhdistysten toimintaa,
 • järjestää, valvoo ja ohjaa vinttikoiraurheilutapahtumia Suomessa,
 • valvoo jäsenyhdistysten ja vinttikoiraurheilun etuja suhteessa viranomaisiin, muihin harrastajaryhmiin ja tiedotusvälineisiin,
 • edustaa Suomen vinttikoiraurheilua kansainvälisessä vinttikoiraurheilutoiminnassa,
 • kouluttaa jäsenistöään,
 • harjoittaa vinttikoiraurheiluun liittyvää julkaisutoimintaa ja
 • edistää hyvien ratajuoksuvinttikoirien jalostusta, kasvatusta ja maahantuontia.
 • Toimintansa tukemiseksi Liitto voi asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä.
 • Liitto voi hankkia omistukseensa aineellista ja aineetonta omaisuutta.
 1. JÄSENYYS

Liiton jäseniä ovat jäsenyhdistykset ja henkilöjäsenet. Jäsenyhdistykseksi hallitus voi hyväksyä suomalaisen vinttikoiraurheilua harrastavan rekisteröidyn yhdistyksen. Yhdistysjäsenyyttä koskeva anomus tulee jättää hallitukselle 1. joulukuuta mennessä, jotta jäsenyys voisi alkaa seuraavan vuoden alusta.

Henkilöjäseniksi voivat liittyä sellaiset henkilöt, jotka haluavat edistää vinttikoiraurheilua Suomessa. Henkilöjäsenten tulee anoa jäsenyyttä hallitukselta kirjallisesti ja jäsenhakemuksen voi toimittaa sähköisesti. Jäsenyhdistykseksi tai henkilöjäseneksi hyväksyminen edellyttää 3/4-osan ääntenenemmistöä hallituksen kokouksessa. Henkilöjäsenillä ei ole Liitossa äänivaltaa.

Vuosikokous päättää sekä jäsenyhdistyksen että henkilöjäsenten jäsenmaksujen suuruudesta.

 1. EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota, ilmoittakoon siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka Liiton kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua raukeavat jäsenen velvoitteet Liitolle. Jäsen, joka toiminnallaan vaarantaa vinttikoiraurheilua, voidaan erottaa vuosikokouksen päätöksellä.

Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksuvelvoitteensa, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle ei makseta takaisin suoritettuja jäsenmaksuja eikä näillä ole oikeutta Liiton omaisuuteen.

 1. LIITON TOIMIELIMET

Liiton toimielimiä ovat liittokokous ja hallitus.

 1. LIITON KOKOUKSET

Liiton korkeinta päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokouksessa voi jokainen jäsen olla läsnä ja ilmaista tahtoaan. Liittokokouksessa käyttävät äänivaltaa jäsenyhdistysten valtuuttamat henkilöt. Jokaisella jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää kokoukseen kaksi valtuutettua. Jäsenyhdistysten tulee ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle valtuutettujensa ja varavaltuutettujensa nimet ja yhteystiedot viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Valtuutetut nimetään tehtäväänsä toistaiseksi.

Vuosittain liittokokous pidetään viimeisen vuosineljänneksen aikana. Ylimääräinen liittokokous pidetään milloin vähintään 1/10-osa jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä 31 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Liittokokouksen ajasta ja paikasta päättää hallitus.

Kokouskutsu tulee toimittaa kirjeitse tai sähköisesti vähintään 14 päivää ennen liittokokousta kaikille jäsenyhdistyksille. Henkilöjäsenille tulee lähettää kirjeitse tai sähköisesti henkilökohtainen kokouskutsu 14 päivää ennen liittokokousta.

Liittokokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle. Liittokokouksen päätökseksi tulee enemmistön kanta. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni lukuun ottamatta henkilövaalia, jossa ratkaisee arpa. Poikkeuksen muodostaa Liitosta erottaminen, johon vaaditaan 3/4 enemmistö.

 1. VUOSIKOKOUS

Vuosittaisessa liittokokouksessa eli vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Tarkistetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Todetaan läsnäolijat ja äänimäärät
 3. Valitaan kokouksen toimihenkilöt
 4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat
 5. Tarkistetaan hallituksen laatima toimintakertomus
 6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 7. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 8. Päätetään pykälän 10 maksuista
 9. Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma
 10. Valitaan Liiton puheenjohtaja joka toinen vuosi
 11. Valitaan hallituksen jäsenet ja varamiehet erovuoroisten sijaan
 12. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys tai henkilöjäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle syyskuun loppuun mennessä.

 1. ÄÄNIMÄÄRÄT

Liittokokouksissa on jokaisella jäsenyhdistyksellä kaksi ääntä. Kokouksessa on kummallakin valtuutetulla yksi ääni. Valtuutettu voi valtakirjan avulla käyttää saman jäsenyhdistyksen toisen valtuutetun ääniä, mikäli tämä on estynyt henkilökohtaisesti edustamaan yhdistystään. Valtuutettu ei voi saada valtakirjalla hyväkseen toisen jäsenyhdistyksen valtuutetun ääniä.

 1. HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus. Liiton hallitukseen kuuluu, Liiton puheenjohtaja sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan siten, että vuosittain valitaan kolme varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen erovuoroisten tilalle.

Liiton puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta alkaen valintaa seuraavan kalenterivuoden ensimmäisestä päivästä lukien. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Hallitus nimittää tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät toiminnan sujuvuuden takaamiseksi. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön päätös.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Hallitus ohjaa toimintaa näiden sääntöjen ja muiden vinttikoiraurheilua koskevien ohjeiden pohjalta.

Hallituksen tehtävänä on mm.

 • toteuttaa liittokokouksien päätökset
 • huolehtia Liiton taloudesta
 • erityisesti hoitaa pykälän 2 mukaisia tehtäviä

Hallituksen velvollisuutena on tiedottaa jäsenille kaikista päätöksistä ja toimenpiteistä.

 1. MAKSUT

Liiton kulujen kattamiseksi määrittelee liittokokous vuosittain liittymismaksut ja jäsenmaksut sekä kilpailutoimintaan liittyvät maksut.

 1. LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksinään kirjoittamaan Liiton nimen juoksevissa pankki-, posti- ja muissa raha-asioissa.

 1. TOIMINNANTARKASTUS

Liiton tilivuosi on kalenterivuosi. Valitun toiminnantarkastajan tulee tutkia Liiton tilinpäätös ja laatia toiminnantarkastuskertomus sekä lähettää tämä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen sääntömääräistä liittokokousta.

Hallitus on velvoitettu toimittamaan tilinpäätökseen ja toiminnantarkastukseen liittyvät asiapaperit toiminnantarkastajalle 1.4.mennessä.

 1. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Mikäli Liiton henkilöjäsen rikkoo Liiton sääntöjä tai muita Liittokokouksen vahvistamia päätöksiä sellaisella tavalla, joka vaarantaa vinttikoiraurheilua voi hallitus antaa ko. jäsenelle varoituksen.

Mikäli vinttikoiraurheilua vaarantava toiminta jatkuu saadusta varoituksesta huolimatta, voi hallitus kieltää juoksuoikeuden tietyksi ajaksi tai toistaiseksi niiltä koirilta joissa ko. jäsenellä on osa- tai kokonaisomistus. Tähän päätökseen vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö hallituksen kokouksessa.

 1. LIITON PURKAMINEN

Liitto voidaan purkaa, mikäli kaksiperäkkäistä vähintään 1 kuukauden väliajoin pidettävää liittokokousta tekee tästä päätöksen. Asiasta on erityisesti mainittava kokouskutsussa. Purkamispäätös vaatii ¾ ääntenenemmistön.

Mikäli Liitto puretaan, luovutetaan liiton varat ja omaisuus jollekin sellaiselle purkamiskokouksen päättämälle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka edistää vinttikoiraurheilua. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samalla tavalla.

 1. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Mikäli näitä sääntöjä halutaan muuttaa, pitää muutoksien tulla hyväksytyksi vähintään 3/4-ääntenenemmistöllä liittokokouksessa.

 

Yhdistyssäännöt PDF-tiedostona voit ladata täältä.