Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt

Liittokokouksen 2023 vahvistamat Greyhound Racing Liiton ratajuoksusäännöt kaudelle 2024


1.1 SOVELTAMINEN

Näitä sääntöjä sovelletaan Greyhound Racing Liitto ry:n (GRL) järjestämissä ja jäsenyhdistyksilleen myöntämissä virallisissa greyhound racing -kilpailuissa.

1.2 Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan liittokokouksen hyväksyttyä ne. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä liittokokous.

1.3 Sääntöjen tuntemis- ja noudattamisvelvoite

Jokainen koiranomistaja, kilpailuttaja, treenari, toimitsija tai muuten kilpailutapahtumaan osallistuva toimihenkilö on näiden sääntöjen alainen ja velvollinen toimimaan niiden ja muiden GRL:n kilpailutoimintaan liittyvien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, sekä esiintymään siten, ettei greyhound racingin kuva yleisölle vaarannu.

1.4 Valvonta

GRL:n hallitus valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

1.5 Sääntörikkomusten seuraamukset

Se, joka rikkoo näitä sääntöjä tai muita GRL:n, kilpailunjohtajan tai päätuomarin määräyksiä, voidaan poistaa kilpailualueelta ja GRL voi päättää joistakin seuraavista seuraamuksista:

 • Varoitus
 • Sakko, jonka ylärajan määrittää liittohallitus
 • Määräaikainen tai elinikäinen kilpailuttamiskielto

1.6 Jäsenyysvelvoite

Koiran treenarin tulee olla GRL:n ja sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen kilpailuvuonna.

1.7 Tulkinta

Sääntökohtien tulkintakiistoissa antaa GRL:n hallitus tulkintaohjeen.

Tulkinnan vaatiessa ko. sääntökohdan sanamuodon tarkentamista, on tulkintaohje voimassa seuraavaan liittokokoukseen, jonka on vahvistettava ao. lisäykset, mikäli tulkintaohje pidetään voimassa tämän jälkeen.

1.8 Erityisohjeet

GRL:n hallitus ja sen toimielimet voivat antaa kilpailuja koskevia erityisohjeita näiden sääntöjen puitteissa.

1.9 Tietojen ajan tasalla pitämisvelvoite

Mikäli koiran tietoihin tulee muutoksia esim. omistaja- tai treenarimuutoksen yhteydessä, tulee muutokset viipymättä ilmoittaa oman rodun kantakirjaajalle ja tulostietokantaan. Mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee ilmoittaa jäsensihteerille ja tiedot tulee tarvittaessa päivittää viipymättä.

 

2 KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

2.1 Hyväksytyt kilpailut

GRL:n hallitus hyväksyy viralliset kilpailut. Hyväksytyistä kilpailuista laaditaan hallituksen vahvistama kilpailukalenteri ennen kilpailukauden alkua. Erityistilanteissa hallitus voi tämän jälkeen täydentää kilpailukalenteria.

2.2 Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on seuraavilla koirilla:

Suomalainen koira, Suomeen pysyvästi tuotu (tuontikoira) tai Suomessa treenissä oleva ulkomaalainen koira:

 • joka on rekisteröity Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan
 • joka on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti
 • jonka treenari on GRL:n jäsen
 • jonka treenari on GRL:n jäsenyhdistyksen jäsen
 • joka on ilmoittautunut kilpailukutsun mukaisesti
 • jolla on kilpailulisenssi

Ulkomaalainen vieraileva koira:

 • Kuten suomalaiset koirat, mutta vierailevilta ei edellytetä kantakirjausta, kilpailulisenssiä eikä treenarin tarvitse olla GRL:n tai sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Ulkomaalaisella vierailevalla koiralla on oltava kuitenkin kilpailuoikeus kotimaassaan. Koiran juostua saman kauden aikana neljä (4) lähtöä, on sille lunastettava kilpailulisenssi seuraaviin saman kauden aikana juostaviin kilpailulähtöihin.

Suomalainen vieraileva koira:

 • Kuten suomalaiset koirat, mutta vierailevilta ei edellytetä kantakirjausta, kilpailulisenssiä eikä treenarin tarvitse olla GRL:n tai sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Vierailevalla koiralla on oltava SVKL:n kilpailukirja ja viimeinen kilpailusuoritus tulee olla hyväksytty. Vierailevan koiran statuksella on mahdollista kilpailla GRL:n kilpailuissa neljän (4) kilpailulähdön verran, jonka jälkeen vierailevan koiran status päättyy ja treenarin tulee olla GRL:n ja sen jäsenkerhon jäsen, sekä koiralla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi ja GRL:n kilpailukirja. Vierailevan koiran tiedot on lähetettävä sähköisellä lomakkeella ennen ensimmäistä kilpailuun ilmoittautumista (lomake löytyy GRL:n internet-sivujen ”Kilpailuun ilmoittautuminen” -osiosta).

Koiralle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka täydellinen nimi (henkilötietolain säännösten täyttämiseksi) ja osoite on ilmoitettava todistettavasti ennen koiran soolokoejuoksua. Osallistumisoikeus peruutetaan, mikäli koira on diskattu kahdesti (2) samana kalenterivuonna tai saanut kolme (3) 0-sijoitusta. (kts. Peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen kohdasta 4.5.).

Tarvittaessa GRL:n hallitus päättää osallistumisoikeudesta tapauskohtaisesti.

2.3 Kilpailunjohto

Kaikista kilpailun tekniseen ja organisatoriseen läpivientiin liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu päätuomarille, vastaa nimetty kilpailunjohtaja. Kilpailunjohtaja nimeää kaikki toimitsijat.

2.4 Protesti ja oikaisu

Kilpailunjohtajan ja päätuomarin päätöksistä voi jättää protestia GRL:n hallitukselle kolmen päivän kuluessa kilpailuista.

Kilpailunjohtajan tai päätuomarin virheelliseen menettelyyn voi pyytää oikaisua. Kilpailunjohtajan virheellisen menettelyn oikaisupyyntö tulee jättää vähintään 1/2 tuntia (30 min) ennen ilmoitettua kilpailun alkamisaikaa päätuomarille. Päätuomarin virheellisen menettelyn oikaisupyyntö tulee jättää 24 tunnin sisällä kilpailujen ilmoitetusta alkamisajasta GRL:n hallitukselle.

2.5 Protestimaksu

Protestimaksun määrän vahvistaa GRL:n liittokokous vuosittain. Protestimaksu palautetaan protestin esittäjälle, mikäli hänen protestinsa on aiheellinen.

2.6 Kilpailuasiakirjojen edelleentoimittaminen

Kilpailunjohtajan tulee huolehtia siitä, että viralliset kilpailuasiakirjat toimitetaan ohjeiden mukaisesti GRL:n hallitukselle.

Kilpailuasiakirjoja ovat:

 • eläinlääkärin raportti
 • koirien painot ja maalikameran ajat
 • soolopaperit
 • doping-näytteenottoraportti
 • tuomariraportti

2.7 Kilpailujen siirtäminen tai peruuttaminen

Erityisissä poikkeuksellisissa tilanteissa kilpailut voidaan joutua siirtämään tai peruuttamaan. Päätöksen siirrosta tai peruuttamisesta tekee kilpailunjohtaja neuvoteltuaan tarvittaessa eläinlääkärin, tuomariston, järjestäjän ja/tai GRL:n hallituksen kanssa. Siirrosta tai peruuttamisesta on tiedotettava mahdollisimman nopeasti kaikille osapuolille.

Erityisiä poikkeustilanteita ovat:

 • poikkeukselliset sääolosuhteet (mm. paahtava helle, rajuilma, jäätyminen)
 • poikkeuksellinen eläintautitilanne
 • ennalta arvaamaton tekninen vika, joka vaarantaa kilpailujen turvallisen läpiviennin
 • poikkeuksellisen vähän ilmoittautuneita (min. 15 koiraa, joille tulee kilpailulähtö alkuperäisten lähtöjen mukaan).

 

3 TUOMARISTO JA SEN TEHTÄVÄT

3.1 Päätuomari

Kilpailun tuomitsee GRL:n pätevöimä päätuomari. Päätuomarin nimeää GRL:n hallitus.

Päätuomarina toimivan henkilön tulee vuosittain päivittää osaamistaitoaan tutustumalla ajantasaisiin kilpailusääntöihin sekä osallistua GRL:n järjestämiin tuomarikoulutuksiin säännöllisesti ylläpitääkseen tuomarinoikeuksiaan.

Henkilö, joka ei osallistu koulutuksiin eikä ylläpidä tietämystään kilpailusääntöihin, rikkoo näitä sääntöjä tai muita GRL:n määräyksiä, voi GRL päättää tuomarioikeuksien määräaikaisesta tai lopullisesta poistamisesta.

3.2 Päätuomarin valvontavelvollisuus

Päätuomari on velvollinen valvomaan kilpailujen sujumista näiden sääntöjen sekä GRL:n antamien ohjeiden mukaan.

3.3 Päätuomarin valtuudet

Päätuomari päättää yksin kaikista asioista, jotka koskevat kilpailusuoritusta siitä hetkestä lähtien, kun koirat on kutsuttu radalle esittelyä varten, siihen hetkeen saakka, kun lähtö katsotaan päättyneeksi.

3.4 Päätuomarin tehtävät

Päätuomarin tulee hyväksyä tulokset ennen niiden julkistamista.

Päätuomari voi tuomita lähdön mitättömäksi (M) seuraavissa tapauksissa:

 • Lähtökoppi ei toimi kunnolla, vaan antaa etua jollekin koiralle
 • Vieheestä irtoaa palanen
 • Vieheen toiminnassa on muuta juoksun kulkuun vaikuttavaa vikaa
 • Johtava koira pääsee 3 metriä lähemmäksi viehettä
 • Viehe joudutaan vaaratilanteen vuoksi pysäyttämään

Päätuomari voi yhdessä kilpailunjohtajan ja rataeläinlääkärin kanssa määrätä mitättömäksi tuomitun juoksun uusittavaksi. Uusintalähtö voidaan suorittaa aikaisintaan 45 minuutin kuluttua mitätöidystä lähdöstä, kuitenkin kuluvan kilpailupäivän aikana. Mikäli kyseessä on karsintakilpailu, jonka lähtöä ei voida uusia kuluvan kilpailupäivän aikana, menetellään sääntökohdan 8.6 (Arvontaklausuuli) mukaan.

Koiran tulee saada V-sijoitus, mikäli koira poistetaan lähdöstä kilpailuttajan virheen takia (esim. koira karkaa esittelyyn kutsumisen jälkeen, sillä on puutteellinen varustus tai kilpailuttaja ei saa koiraa lähtökoppiin kohtuullisessa ajassa).

Koiran tulee saada 0-sijoitus, mikäli se

 • Karkaa radalta lähdön aikana
 • Kääntyy juoksusuuntaa vastaan
 • Keskeyttää juoksemisen
 • Ei seuraa viehettä (syyllistymättä häirintään)

Jos koira saa 0-sijoituksen, siitä seuraa kymmenen (10) vuorokauden ilmoittamis- ja kilpailuttamiskarenssi. Jos koira saa saman kauden aikana kolme 0-sijoitusta, se menettää osallistumisoikeuden trial- ja kilpailulähtöihin kuluvan kauden ajaksi.

Päätuomarin tulee hylätä sellaisen koiran suoritus (D), joka juoksun aikana syyllistyy riidan haastamiseen. Riidan haastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa koira ei seuraa viehettä, vaan yrittää häiritä muita juoksuun osallistuvia koiria. Riidan haastamista ei ole pään kääntäminen puolustustarkoituksessa riitaa haastavan koiran häiritessä.

Jos koira hylätään, saa se ensimmäisestä hylkäyksestä 17 vrk karenssin ja toisesta hylkäyksestä se menettää osallistumisoikeuden kuluvan kauden ajaksi. Jos koira jonain seuraavina kausina jälleen syyllistyy häirintään ja hylätään, saa se ensin 17 vrk karenssin ja toisen hylkäyksen jälkeen se menettää kilpailuoikeuden lopullisesti. Mikäli koira on saanut 0-sijoituksen tai sen suoritus on hylätty (D), se ei saa jatkaa samassa kilpailussa.

Koiralle tuomitaan suorituksesta tulokseksi K, jos se ei ole juossut maaliin ja sen suorituksesta ei päätuomari ole tuominnut muuta tulosta (D, M, 0, V).

Koiran ei katsota juosseen maaliin jos:

 • Se on kaatunut ja tulee maaliin jääden viimeisestä edellisestä koirasta yli 1,5 sekuntia alle 400m matkalla, yli 2 sekuntia 400-599m matkalla tai yli 2,5 sekuntia 600-1000m matkalla.
 • Se on kaatunut ja sen jälkeen keskeyttänyt juoksemisen.

Päätuomarilla on oikeus pyytää koiran omistajaa/treenaria kuultavaksi erikseen sovittuna aikana kyseisenä kilpailupäivänä;

 • Koppitoiveesta, jos sen on oletettu vaikuttaneen koiran omaan tai muiden koirien turvallisuuteen. Päätuomari voi vaihtaa koiran koppipaikkaa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin muutos tulee voimaan heti. Koppitoiveen voi vaihtaa takaisin ainoastaan päätuomarin toimesta.
 • Hylkäyksen syistä, jos tilanne vaatii perusteluja (video yms.)
 • Muista perustelluista syistä, joista tuomari katsoo tarpeelliseksi keskustella.

3.5 Kaarretuomarit ja lähettäjä

Päätuomarin tulee kilpailujen aikana käyttää mahdollisuuksien mukaan vähintään kahta (2)kaarretuomaria sekä yhtä (1) lähettäjää, jotka ovat GRL:n hallituksen pätevöimiä. Päätuomari pitää ennen päätöstään kuulla kaarretuomareita ja lähettäjää. Tuomarioikeudet omaava lähettäjä toimii samalla myös kaarretuomarina.

GRL:n pätevöimien kaarretuomareiden ja lähettäjien tulee vuosittain päivittää osaamistaitoaan tutustumalla ajantasaisiin kilpailusääntöihin sekä kyseisen tehtävänsä muihin ohjeistuksiin ennen kilpailupäivää, jossa toimii kyseisessä tehtävässä. GRL:n pätevöimien kaarretuomareiden ja lähettäjien tulisi osallistua GRL:n järjestämiin tuomarikoulutuksiin säännöllisesti ylläpitääkseen tuomarinoikeuksiaan.

GRL:n kilpailuissa, joissa järjestävän jäsenyhdistyksen on haastava saada GRL:n pätevöimä lähettäjä lähettäjäksi ja käytettävissä olisi osaava henkilö, voi järjestävä jäsenyhdistys anoa poikkeuslupaa GRL:n hallitukselta käyttää kilpailussa lähettäjää, joka ei ole GRL:n pätevöimä mutta on osaava henkilö toimimaan lähettäjänä. Tällöin kilpailunjohtaja ja kyseisen kilpailupäivän päätuomari käyvät yhdessä päivän kulun ja tarvittavat ohjeistukset lähettäjän kanssa läpi.

3.6 Lähettäjän tehtävät

Lähettäjän tulee tarkastaa lähtöön tulevien koirien varustus ennen lähtöä. Tarkastuksen päätyttyä ja päätuomarilta luvan saatuaan lähettäjä antaa kilpailuttajille luvan kopittaa koirat. Kopitus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin lähtökopeista 1, 3 ja 5 lähtevät koirat, sitten loput.

Lähettäjä voi erityisestä syystä määrätä toisenlaisen kopitusjärjestyksen. Erityinen syy poikkeavaan kopitusjärjestykseen voi olla esim. tilanne, jossa koiria on vain kopeissa 1, 3 ja 6. Lähettäjä valvoo, ettei kopitusta häiritä ja antaa toimintaohjeita, joita kilpailuttajien tulee noudattaa.

3.7 Ajanottaja

Ajanottaja kirjaa koirien maaliintulojärjestyksen ja määrittää koirien ajat ajanottojärjestelmästä.

 

4 KOIRAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

4.1 Kantakirjaus

Kantakirjauksen yhteydessä kantakirjaaja tekee koiralle kilpailukirjakansion, joka sisältää koiran polveutumiseen, tunnistamiseen ja omistussuhteeseen liittyviä tietoja.

GRL edellyttää, että suomalaisen ja Suomeen pysyvästi tuodun koiran tulee olla kantakirjattu Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan (SGK), ennen kuin sille voidaan myöntää kilpailuoikeus ja rekisteröidä se kilpakoiraksi. Kasvattajan on oltava GRL:n jäsen, jotta hän voi kantakirjata Suomessa syntyneen pentueen SGK:aan. Kantakirjaus on mahdollista kasvattajan ilmoituksen perusteella pentujen ollessa alle kuuden (6) kuukauden ikäisiä. Pentujen ollessa kuuden (6) kuukauden ikäisiä tai sitä vanhempia, vaaditaan kantakirjaukseen GRL:n hallituksen erikoislupa.

Pentue on SGK:n lisäksi rekisteröitävä joko Suomen Kennelliittoon (SKL) tai Eurooppalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan (EuGSB), joka on Manner-Euroopan Greyhound Racing -järjestön (CGRC) alainen kantakirja.

Ulkomaalaista, kilpailuissa vierailevaa koiraa ei kantakirjata, vaikka sille annetaan tietokannassa käytettävä kantakirjanumero. Kts. 2.2. Osallistumisoikeus.

Suomen Vinttikoiraliiton (SVKL) kilpailuoikeuden omaava, aiemmin kantakirjaamaton GRL:n kilpailuoikeutta hakeva koira voidaan kantakirjata GRL:n hallituksen erikoisluvalla esittämällä koirasta erikseen vaaditut dokumentit, ja koiran omistajan tai treenarin täyttäessä jäsenvaateet. Kantakirjausmaksuista päättää GRL.

4.2 Rekisteröiminen kilpakoiraksi

Koira rekisteröidään kilpakoiraksi hyväksytyn soolokoejuoksun jälkeen. Koiran on oltava täyttänyt 15 kk ennen sen ensimmäistä kilpailulähtöä. Koiran kilpailuoikeus päättyy koiran täytettyä 9 vuotta. SGK:ssa ja kilpailuissa käytetään koirasta yleensä samaa nimeä, millä se on rekisteröity SKL:ssa tai EuGSB:ssa lukuun ottamatta kasvattajan käyttämää kennel- tai kasvattajanimeä, jota ei käytetä koiran nimessä. Jos SGK:ssa kantakirjatun greyhoundin nimi poikkeaa sen SKL:n tai EuGSB:n rekisterikirjassa olevasta nimestä, kilpailuissa käytetään samaa nimeä kuin SGK:ssa.

Kilpailujen tulostietosivu voimassa olevine lisenssimerkintöineen tulee luovuttaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon. Mikäli koira ei ole lisenssikelpoinen, se suljetaan kilpailusta, ja se menettää osallistumismaksunsa. Koira on pystyttävä tunnistamaan tulostietosivun tunnistusmerkinnän osoittamaksi koiraksi. Jos koiran tunnistesiru rikkoontuu tai katoaa, tästä tulee ilmoittaa rodun kantakirjaajalle, joka merkitsee uuden tunnistetiedon päivämäärineen koiran tulostietosivulle. Koira tulee tunnistaa uudestaan seuraavan kilpailun yhteydessä. Tuloksiin merkitään vain Greyhound Racing -kilpailujen, soolokoejuoksujen tai Trial-suoritusten tuloksia Suomessa ja/tai ulkomailla vieraillessa.

4.3 Kilpailuvarustus

Koiralla on oltava kiinnitettynä GRL:n hyväksymää mallia oleva kuonokoppa siitä hetkestä alkaen, kun koira menee esittelyyn, siihen hetkeen saakka, kunnes koira on poistunut radalta. Kuonokoppia on lisäksi pidettävä sellaisissa palkintojenjaoissa, joissa on useita koiria samanaikaisesti.

Koiralla tulee olla yllään kilpailumantteli. Kilpailumanttelit on numeroitu yhdestä kuuteen ja ne ilmoittavat koiran lähtökopin numeron. Manttelien värit ovat:

 • Koppi 1: punainen, numero valkoisella
 • Koppi 2: sininen, numero valkoisella
 • Koppi 3: valkoinen, numero mustalla
 • Koppi 4: musta, numero valkoisella
 • Koppi 5: keltainen tai oranssi, numero mustalla
 • Koppi 6: mustavalkoinen, vaakasuoraraitainen, numero punaisella

Koiran varusteiden (kuonokoppa ja mantteli) on oltava sopivan kokoiset ja ehjät. Vaadittujen varusteiden lisäksi koiran eturaajat, mm. kannukset, voidaan suojata kevyellä teippauksella. Nivelen yli meneviä tai niveliä tukevia siteitä tai teippauksia ei kuitenkaan sallita. Jos teippauksia käytetään, tulee niiden olla molemmissa eturaajoissa.

4.4 Kilpailulisenssi

Kilpailulisenssiin ovat oikeutettuja ne koirat, jotka on rekisteröity näiden sääntöjen mukaisesti, joilla on osallistumisoikeus ja on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Kilpailulisenssin voi lunastaa kilpailuvuodeksi (1.4.-31.3.) tai yhden (1) kilpailulähdön ajaksi (kertalisenssi). Neljännen (4.) kertalisenssin oston jälkeen lisenssi muuttuu kausilisenssiksi.  Haluttaessa soolokoejuoksijalle voi lunastaa kilpailulisenssin.

Lisenssimaksuista päättää GRL. Peruutetun lisenssin uusija maksaa lisenssimaksun kokonaisuudessaan uudelleen. Lisenssi sisältää vahinkorahaston suojan kilpailutapaturmien varalta.

4.5 Peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen

0-sijoitusten takia peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen: Koira saa menettämänsä osallistumisoikeuden takaisin juostuaan kaksi (2) hyväksyttyä sijoituslähtöä.

Kahden hylkäyksen (D) vuoksi peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen: Koira saa menettämänsä osallistumisoikeuden takaisin juostuaan uuden hyväksytyn soolokoejuoksun ja kaksi (2) sijoituslähtöä, joissa on mukana vähintään kolme muuta samaa rotua olevaa koiraa.

4.6 Soolokoejuoksu

Soolokoejuoksulla testataan kilpailurutiinien hallinta, koppikäyttäytyminen, vieheen seuraaminen ja fyysinen valmius. Koiran on alitettava GRL:n hallituksen määräämä aika ja hallittava kilpailurutiinit. Koiran juoksema aika ei yksinään oikeuta hyväksyttyyn suoritukseen. Koiran tulee seurata viehettä maalin jälkeen kiinniottopaikalle asti.

Soolokoejuoksijan tulee olla vähintään 14 kk:n ikäinen ja koiralla tulee olla yllään täysi kilpailuvarustus. Soolokoejuoksuun ilmoitetun koiran tulee olla sääntöjen mukaisesti kantakirjattu, sekä koiran vastuuhenkilön tulee olla GRL:n sekä GRL:n jäsenseuran jäsen. Soolokoejuoksuun ilmoittautunut koira tunnistetaan mikrosirun tai tatuoinnin perusteella ennen suoritusta.

Veteraani-ikäinen koira voi suorittaa koejuoksun radan lyhyellä matkalla. Soolokoejuoksuja voi suorittaa tavallisina harjoitusiltoina, virallisina harjoituspäivinä sekä kilpailujen yhteydessä. Suorituksen valvojana toimii GRL:n pätevöimä tuomari.

Hyväksytyn ja hylätyn soolokoejuoksun tiedot on merkittävä tulostietokantaan. Harjoituksissa juostujen tietojen välittämisestä vastaa suorituksen valvonut tuomari.

Soolokoejuoksusta tulee ottaa aika vähintään kahdella käsikellolla, ellei ole käytössä GRL:n hallituksen hyväksymää sähköistä ajanottolaitteistoa, jolloin varmistukseksi riittää yhden käsikellon aika.

Koiran juostua kilpailuissa hyväksytyn soolokokeen, jää allekirjoitettu koejuoksupöytäkirja kilpailutoimistoon edelleen toimitettavaksi. Harjoituksissa hyväksytysti juostun soolokokeen jälkeen täytetty koejuoksupöytäkirja jää soolokokeen vastaanottaneelle GRL:n tuomarille.

4.7 Trial ja yksilösuoritukset

Trial on yksilösuorituksena juostava, luokiteltava lähtö. Trial juostaan täydessä kilpailuvarustuksessa, koiran on käytävä kilpailupäivänä eläinlääkärin tarkastuksessa kuten kilpailulähtöihin osallistuva koira ja tarvittaessa koira voidaan myös tunnistaa ennen lähtöä.

Trial on mahdollista juosta myös harjoituksissa silloin, kun paikalla on GRL:n pätevöimä tuomari ja sähköinen ajanotto (GRL:n hyväksymä ajanotto). Trialin luokka on voimassa enintään 3 kuukautta ja se vaikuttaa vain kyseessä olevan matkan luokkaan, ei neljän viimeisen lähdön muodostamaan rivistöön, jolla määrätään koiran paikka kyseessä olevan luokkaryhmän sisällä (ranking). Trialista saatu luokka on voimassa seuraavassa kilpailuun ilmoittautumisessa. Kilpailulähdössä koiran saavuttama luokka korvaa trial-luokan. Trial-juoksuun voi osallistua kilpailukelpoinen tai hyväksytyn soolokoejuoksun suorittanut koira.

4.8 Doping

Kilpailuun osallistuvalle koiralle ei saa antaa kemiallista valmistetta tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn. Annettaessa koiralle sairauden, tapaturman, heikentyneen yleiskunnon tai muun eläinlääkinnällisen syyn vuoksi lääkettä tai kemiallista valmistetta, tulee koiran kilpailuttamisessa tällöin noudattaa GRL:n varoaikamääräyksiä. Varoajallisiin lääkeaineisiin eivät kuulu esimerkiksi eläimille tarkoitetut lisäravinteina käytettävät vitamiini- ja hivenainevalmisteet, rasvahappovalmisteet, aminohappovalmisteet sekä palautusjuomat, kunhan ko. tuotteet eivät sisällä sellaisia ainesosia, mitkä saattavat suoraan vaikuttaa koiran suorituskykyyn. Koiran tulee olla täysin toipunut sairaudesta, tapaturmasta tai heikentyneestä yleiskunnostaan ja olla kilpailukelpoisessa kunnossa saadakseen osallistua kilpailuun.

Yleisimpien lääkeaineiden ohjeelliset varoajat:

 • Tavallisimmat yksi tai kaksi kertaa päivässä suun kautta tai injektiona annosteltavat kipulääkkeet ja tulehduskipulääkkeet sekä suun kautta ja injektiona annettavat kortisonit (kortikosteroidit): varoaika 12 vrk.
 • Opioidiryhmän kipulääkkeet (esim. metadoni, tramadoli, buprenorfiini, morfiini, fentanyyli) sekä yleisanestesiaan käytettävät lääkeaineet (esim. propofoli, inhalaatioanesteetit, ketamiini): varoaika 12 vrk
 • Tavallisimmat yksi, kaksi tai kolme kertaa päivässä suun kautta annosteltavat muuhun kuin kivunlievitykseen käytettävät lääkkeet esim. yleisimmät antibioottilääkkeet: varoaika 4vrk
 • Paikallisesti silmiin, korviin tai iholle annosteltavat, antibioottia ja/tai kortisonia ja/tai kipua lievittävää lääkettä sisältävät valmisteet: varoaika 4vrk. Kts. pannus-silmäsairauden erityisohje.
 • Kerta-annoksena annetut rauhoitusaineet tai paikallispuudutteet: varoaika 4vrk, Loislääkkeet: varoaika 4vrk
 • Rokotteet: varoaika 10 vrk

Merkittävästi poikkeavat varoajat:

 • Pitkävaikutteinen injektiona annettava kortisoni metyyliprednisoloniasetaatti: varoaika 35 vrk
 • Pitkävaikutteinen injektiona annettava kefalosporiini-ryhmään kuuluva antibiootti kefovesiini: varoaika 35 vrk
 • Pitkävaikutteinen suun kautta annettava tulehduskipulääke mavakoksibi: varoaika 365 vrk
 • Koiraa, jolla eläinlääkäri on todennut pannus-silmäsairauden saa lääkitä siklosporiini-silmätipoilla ilman varoaikaa. Koirasta on esitettävä rataeläinlääkärille hoitavan eläinlääkärin lausunto, josta käy ilmi tehty diagnoosi (pannus) sekä määrätty lääkitys.

Koiranomistaja on velvollinen ottamaan selvää koiraa hoitavalta eläinlääkäriltä lääkehoidon jälkeisen varoajan pituudesta ja pyydettäessä selvittämään koiran lääkitystä rataeläinlääkärille.

Dopingkoe

Dopingnäytteet on otettava aina, jos dopingia epäillään tapahtuneen. Kilpailupaikalla on oltava dopingnäytteidenottoon, sinetöintiin ja lähetykseen tarvittavat välineet. Kilpailunjärjestäjä ja GRL:n hallitus voivat halutessaan milloin tahansa, missä tahansa kilpailussa järjestää sattumanvaraisten näytteidenoton. Lisäksi GRL voi antaa erityismääräyksiä dopingnäytteiden otosta koiran ennätyksen, voittosumman yms. perusteella.

Näytteenotossa noudatetaan analysoivan laboratorion ohjeita. Näytteenottoa valvoo kilpailun järjestäjän valtuuttama dopingvalvoja. Dopingnäytteen otosta ei voi kieltäytyä. Kieltäytymisen katsotaan osoittavan syyllistymistä dopingiin.

Koiran vastuuhenkilöksi eli treenariksi nimetty henkilö vastaa kaikista kustannuksista, mikäli tulos on positiivinen. Muiden näytteiden kulut maksaa GRL.

Jos dopingia tai annettujen varoaikojen noudattamatta jättämistä (= positiivinen näyte) todetaan tapahtuneen, voi GRL mitätöidä koiran tuloksen ja määrätä sen voittamat palkinnot palautettavaksi kilpailun järjestäjälle sekä asettaa dopingiin syyllistyneen koiran treenarin määräaikaiseen tai elinikäiseen kilpailuttamiskieltoon ja/tai erottaa GRL:n jäsenyydestä. Ennen rangaistuksesta päättämistä GRL pyytää dopingtapauksessa lausunnon EKADT:lta.

4.9 Läsnäolo

Kilpailuun osallistuvan koiran tulee ilmoittautua kilpailutoimistoon vähintään tuntia ennen ennakkoon ilmoitettua kilpailun alkamisajankohtaa. Tämän määräajan jälkeen ilmoittautuneista koirista on perittävä kaksinkertainen ilmoittautumismaksu. Mikäli koira ilmoittautuu myöhemmin kuin puoli tuntia ennen ennakkoon ilmoitettua kilpailun alkamisajankohtaa, se suljetaan pois kilpailusta. Kilpailuun osallistuvien koirien tulee pysytellä kilpailualueella. Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailualueelle. Kilpailualueelle tuotavan koiran on oltava rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Rokotustodistukset on pidettävä mukana, ellei koiralla ole kilpailutietokannassa merkintää rokotusten voimassaolosta koko kuluvan kauden ajan. Mikäli koira poistuu kilpailualueelta kilpailujen aikana, se suljetaan pois kilpailusta ja sen suoritus hylätään.

4.10 Ilmoittautuneen koiran poisjäänti

Ilmoittautunut koira saa jäädä pois kilpailuista eläinlääkärin vahvistamasta terveydellisestä syystä tai kilpailunjohtajan päätöksellä. Poisjäänti terveydellisestä syystä on vahvistettava eläinlääkärintodistuksella (hyväksytään myös eläinfysioterapeutin tms. antama todistus). Ilman hyväksyttävää syytä poisjäävä koira menettää ilmoittautumismaksunsa kilpailun järjestäjälle, eikä sitä voida ilmoittaa seuraavaan kilpailuun ennen kuin kyseinen maksu on suoritettu todisteellisesti kokonaisuudessaan. Toistuvasta aiheettomasta poisjäännistä seuraa koiran treenarille neljän (4) kilpailupäivän mittainen kilpailuttamiskielto kyseisenä kalenterivuonna laskettuna toistuvan poisjäännin päivämäärästä. Kilpailuttamiskielto koskee kaikkia kiellon saaneen treenarin treenaamia koiria. Poisjäännit ja osallistumiskiellot kirjataan tulostietokantaan.

4.11 Lepoajat

Whippet voi kilpailla maksimissaan kaksi (2) hyväksyttyä lähtöä saman vuorokauden aikana. Hyväksyttyjen lähtöjen välissä on oltava vähintään kahden (2) tunnin lepoaika.

 

5 KILPAILUALUE JA TEKNIIKKA

Kilpailualue käsittää radan, kennelalueen ja niiden välittömän läheisyyden.

5.1 Kilpailualue

Kilpailualueella tulee olla eläinlääkärin tarkastustila varustettuna asianmukaisella tarkastuspöydällä ja vaa´alla. Lisäksi alueella pitää olla koirien pesumahdollisuus ja juomavettä saatavilla.

5.2 Rata

Radan sekä kilpailussa käytettävien varusteiden ja laitteiden tulee olla turvallisiksi todettuja ja GRL:n hyväksymiä. Radan mittauksen suorittavat GRL:n valtuuttamat henkilöt, jotka kirjoittavat radan haltijalle mittaustodistuksen. Mittaus on suoritettava kaikilla matkoilla, joita radalla juostaan. Radan mittauksesta säädetään tarkemmin GRL:n hallituksen ohjeessa. Radan mittaus on suoritettava aina kun radalle on tehty muutostöitä, jotka vaikuttavat juostavan matkan pituuteen.

5.3 Lähtökoppi

Lähtökoppien takaluukkujen tulee olla suljettuina ennen veräjän avaamista. Veräjän tulee olla avoinna koko juostavan lähdön ajan.

Kopin avaushetki: Jokaiselle radalle määritetään kopin avausmekanismin laukaisuhetki pysyvästi. Laukaisu tapahtuu vieheen ollessa merkin kohdalla. Kaikilla koirilla on oltava mahdollisuus nähdä viehe veräjän ollessa täysin auki. Vieheen tulee olla 5-10 metriä kopin edessä hetkellä, jolloin veräjä on yläasennossaan auenneena.

5.4 Viehe

Vieheen tulee olla riittävän näkyvä. Sitä ei saa liikuttaa koirien ollessa radalla ennen starttia tai startin jälkeen. Viehettä tulee vetää 5-10 metriä johtavan koiran edessä.

5.5 Ajanotto

Kilpailussa tulee saada koirille sähköiset ajat GRL:n hallituksen hyväksymällä ajanottolaitteistolla. Sähköisellä ajalla tarkoitetaan aikaa, jossa ajanotto käynnistyy automaattisesti lähtöhetkellä ja pysähtyy automaattisesti koirien saapuessa maaliin. Lisäksi ensiksi maaliin tulevan koiran aika kontrolloidaan manuaalisesti. Ajanotto käynnistyy lähtökopin veräjän alkaessa lähettäjän käskystä aueta. Mikäli ajanottolaitteisto käynnistyy muuten kuin automaattisesti tai maalissa ei muusta syystä saada koirille sähköistä aikaa, lähdön virallisiksi tuloksiksi julistetaan sijoitukset ilman aikaa. Tässä tapauksessa lähdön tuloksia ei myöskään luokitella.

 

6 KILPAILUKUTSU

Kilpailukutsun tulee sisältää:

 • Rata ja kilpailun ajankohta
 • Kilpailujen tyyppi ja matkat (esim. arvokilpailut tai sijoituslähtöpäivä). Kilpailupäivän palkinnot yms. julkaistaan 7vrk ennen keskitetyn ilmoittautumisen alkamista GRL:n virallisilla tiedotuskanavilla
 • Osallistumismaksu
 • Ilmoittautumisaika
 • Kilpailujen säännöt ja ohjeet
 • Kilpailujen ja eläinlääkärin tarkastuksen alkamisaika

 

7 ELÄINLÄÄKÄRI

Kilpailuissa tulee olla nimettynä laillistettu eläinlääkäri. Hän valvoo eläinsuojelulain määräysten noudattamista sekä tarkastaa kilpailuun osallistuvat koirat ennen kilpailujen alkua, antaa loukkaantuneille koirille tarvittaessa ensiavun ja tarvittavan hoidon. Eläinlääkärin tulee yhdessä kilpailunjohtajan ja päätuomarin kanssa tarkastaa radan kunto ja poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdä tarvittaessa päätös kilpailujen ajankohdan siirrosta tai peruuttamisesta.

 

8 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ

8.1 Lähtökoppien määräytyminen

Koiran koppitoive ilmoitetaan joko ”sisä”, ”keski”, ”ulko” tai ”ei toivetta”. Koppitoiveet voi ilmoittaa kirjallisesti tai ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tietokanta arpoo satunnaislukuarvonnalla koiralle arvontanumeron.

Koirat sijoitetaan koppeihin niin, että;

 • Ensin sijoitetaan widerit arvontanumeronmukaisessa järjestyksessä 6-kopista sisäänpäin
 • Sitten railerit kopista 1 ulospäin
 • Sitten sisäkopin koirat arvontanumeron mukaisessa järjestyksessä 1-kopista ulospäin
 • Seuraavaksi ulkokopin koirat arvontanumeron mukaisessa järjestyksessä 6-kopista sisäänpäin
 • Sitten keskikopin koirat arvontanumeron mukaisessa järjestyksessä koppeihin 3-4-2-5-1-6.
 • Viimeiseksi sijoitetaan vapaiksi jääneisiin koppeihin koirat, joilla ei ole koppitoivetta, arvontanumeron mukaan järjestyksessä 3-4-2-5-1-6.

Koppitoive on voimassa saavuttuaan ilmoittautumisten vastaanottajalle, kunnes sitä muutetaan. Koppitoiveen voi antaa vain koiran omistaja tai treenari. Koppitoiveen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan kahdeksan (8) vrk:n kuluttua edellisestä vaihdosta. Jos koppitoive halutaan vaihtaa seuraavaan kilpailuun, on muutos ilmoitettava ennen kuin koira ilmoitetaan kyseiseen kilpailuun. Koppitoivetta ei voi vaihtaa kesken kilpailun.

HUOM! 8 vrk:n odotusaikaa ei sovelleta, jos koppitoivemuutos on seurausta wider- tai railer-tarkkailusta tai päätuomarin suosituksesta kuulemisen jälkeen.

Semifinaalien ja finaalien kopit määräytyvät voimassa olevan koppitoiveen mukaan siinä järjestyksessä, kun koirat ovat tiensä semifinaaliin tai finaaliin selvittäneet. Päätuomari voi vaihtaa koiran koppipaikkaa, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Tällöin muutos tulee voimaan heti. Koppitoiveen voi vaihtaa takaisin ainoastaan päätuomarin toimesta.

Varakoiran koppi määräytyy varakoiran aiemmin ilmoittaman koppitoiveen mukaisesti, kuitenkin niin, että varakoira sijoitetaan viimeiseksi saman koppitoiveen omaavien jo lähtöön oikeutettujen koirien jälkeen.

8.2 Wider

Wider on koira, joka juoksulinjoillaan pyrkii aina juoksemaan ulkona lähdöstä alkaen. Widerit sijoitetaan aina ulommaisiin lähtökoppeihin. Koira voidaan omistajansa hakemuksesta tai tuomariston esityksestä juoksutapatarkkailun jälkeen todeta wideriksi.

Wider-tarkkailuun ilmoitetut koirat:

 • Koirat sijoitetaan lähtemään keskimmäisistä kopeista
 • Wider-tarkkailu tapahtuu sijoituslähdöissä tai ryhmäharjoituksessa kilpailu- tai harjoituspäivinä, missä on paikalla GRL:n hyväksymä päätuomari.
 • Koirasta tulee pysyvästi wider kahden puoltavan tarkkailujuoksun jälkeen
 • Koiran hakemisesta wider-tarkkailuun on tiedotettava ilmoittautumisen yhteydessä, sillä se vaikuttaa lähdön koppiarvontaan.

8.3 Railer

Railer on koira, joka juoksulinjoillaan pyrkii aina juoksemaan sisällä (kiskolla, radalla yksi) lähdöstä alkaen. Railerit sijoitetaan aina sisimmäisiin lähtökoppeihin. Koira voidaan omistajansa hakemuksesta tai tuomariston esityksestä juoksutapatarkkailun jälkeen todeta raileriksi.

Railer-tarkkailuun ilmoitetut koirat:

 • Koirat sijoitetaan lähtemään keskimmäisistä kopeista
 • Railer-tarkkailu tapahtuu sijoituslähdöissä tai ryhmäharjoituksessa kilpailu- tai harjoituspäivinä, missä on paikalla GRL:n hyväksymä päätuomari.
 • Koirasta tulee pysyvästi railer kahden puoltavan tarkkailujuoksun jälkeen
 • Koiran hakemisesta railer-tarkkailuun on tiedotettava ilmoittautumisen yhteydessä, sillä se vaikuttaa lähdön koppiarvontaan.

8.4 Tulostietokanta

Kilpailutietoja säilytetään ja päivitetään GRL:n tulostietokannassa. Mikäli kilpailukirjan ja tietokannan välillä on eroja, pidetään tietokannan tietoja oikeina.

8.5 Kilpailulähtömäärän rajoitus

Greyhound saa samana päivänä osallistua enintään yhteen (1) kilpailulähtöön. Jos greyhound osallistuu kilpailulähtöön, se ei saa osallistua harjoitus- tai trial-lähtöön.

Whippet voi kilpailla maksimissaan kaksi (2) hyväksyttyä lähtöä saman vuorokauden aikana, jos ne ovat osa samaa kilpailua. Hyväksyttyjen lähtöjen välissä on oltava vähintään kahden (2) tunnin lepoaika. Kilpailulähtöjä ei saa olla kolmen (3) päivän aikana kolmea (3) enempää.

8.6 Arvontaklausuuli

Karsintakilpailussa, kun juoksu on tuomittu mitättömäksi, kilpailunjohtaja arpoo jatkoon pääsevät; koirat laitetaan kyseisen kilpailupäivän rankinglistan mukaiseen järjestykseen. Rankinglistalla korkeimmalla oleva koira saa 6 arpaa, seuraavaksi korkeimmalla 5 arpaa jne. Koira, jonka arpa nousee ensimmäisenä, julistetaan lähdön voittajaksi, seuraavana nouseva eri koiran arpa ilmoittaa 2. sijan jne. Mitättömäksi tuomitussa lähdössä koiran jatkoonpääsyn vertailuaikana käytetään 99.99 sek. Koirien jatkoonpääsyn etuisuuden ollessa sama, ratkaisee jatkoonpääsyn arvontanumero.

8.7 Vastuu

Kilpailun järjestäjä ei vastaa koiralle, omistajalle, toimihenkilölle tai muuten kilpailutapahtumaan osallistuville henkilöille aiheutuvasta vahingosta, ellei voida osoittaa vahingon johtuneen erityisestä järjestäjän tuottamuksesta.

8.8 Finaalikoirien palkitseminen finaaliin selvinneen koiran jäädessä pois

Menettely tapauksessa, jossa järjestäjä haluaa antaa palkinnon myös sellaiselle finaaliin selvinneelle koiralle, joka on joutunut jäämään pois ko. finaalista kiiman, sairastumisen tai loukkaantumisen takia. Tämä menettely ei ole automaattisesti voimassa, vaan kukin järjestäjä ilmoittaa kilpailunsa säännöissä käytetäänkö tässä kuvattua menettelyä. Arvokilpailuissa tätä menettelyä sovelletaan aina.

 • Poisjäännistä tulee toimittaa järjestäjälle luotettava selvitys finaalipäiväksi.
 • Jos ei käytetä varakoiraa, poisjäänyt koira saa kuudennen palkinnon myös silloin, kun poisjääneitä on enemmän kuin yksi.
 • Kun poisjääneen tilalla juoksee varakoira, otetaan poisjääneelle kuudennen koiran palkinto varakoiran voittamasta palkinnosta kuitenkin siten kohtuullistaen, että poisjäänyt voi saada korkeintaan saman palkinnon kuin varakoira.

8.9 Kansainvälinen kilpailutoiminta

Virallisessa kansainvälisessä kilpailutoiminnassa noudatetaan GRL:n ja ao. maiden vastaavien järjestöjen välillä tehtyjä sopimuksia.

 

9 LÄHDÖT ja LUOKITUS

9.1 Luokitus ja luokan muodostuminen

Koirat jaetaan matkoittain (lyhyt/keski/pitkä) seitsemään (7) eri luokkaan; L1-L7, K1-K7 sekä P1- P7. Koiran kilpailussa saama luokka muodostuu kiinteiden luokkien mukaan. Kiinteät luokkarajat tarkistetaan vuosittain. Jäsenkerhot tekevät ehdotuksen luokkarajoista aina joulukuun loppuun mennessä ja hallitus hyväksyy ne maaliskuun loppuun mennessä. Ratojen muutostöiden aiheuttaman merkittävän radan nopeuden muuttumisen vuoksi hallitus voi kuitenkin käsitellä asiaa uudestaan, ja tarkistaa luokkarajoja tarvittaessa.

Koiran luokka kullakin matkalla on sen paras luokitus kahdesta (2) edellisestä startista.

Tuontikoira, jolla on kotimaassaan voimassa oleva GRL:n hyväksymä kilpailulisenssi, saa luokan 2, ja sen sijoitus on rankinglistalla 1. Jos tuontikoiria on enemmän kuin yksi, kilpailunjohtaja päättää niiden järjestyksen rankinglistalla.

Jos koiralta puuttuu luokitus joltain matkalta, käytetään sille lähimmän luokitellun matkan yhtä huonompaa luokitusta. Tällöin koiran sijoitus rankinglistalla on muodostuneen luokan viimeisenä. Ruotsista kilpailemaan tuleville koirille käytetään kotimaansa tulostietokannan mukaan tullutta luokitusta, minkä mukaan koira sijoitetaan oikealle paikalle rankinglistalla. Jos koiraa ei voida sijoittaa omassa luokassaan luotettavasti omalle paikalleen rankinglistalla, koira sijoitetaan luokkansa viimeiseksi.

9.2 Lähtöjen muodostaminen

Greyhoundit: Kilpailulähtö muodostuu 3-6 koirasta. Lähdöt pyritään muodostamaan kolmen (3) luokan sisällä. Luokitusperustetta voidaan nostaa neljään (4) peräkkäiseen luokkaan jos muutoin menetellessä ilmoittautunut koira/koirat joutuisivat jäämään pois kyseiseltä kisapäivältä. Lähdöt pyritään muodostamaan mahdollisimman täysinä lähtöinä. Edellä mainittua poikkeusta ei käytetä täysien lähtöjen muodostamisen takeena, vaan tavoitteena on kolmen (3) luokan luokitusperusteiset lähdöt. Koirien määrän vaihdellessa eri kisapäivinä ja eri matkoilla, varamatkojen käyttö on suositeltavaa. Koira siirretään varamatkalleen, jos ensisijainen matka ei ole mahdollinen. Koiria ei siirretä varamatkoilleen, jos ensisijainen toive on mahdollinen, eli eri lähtöjen toteuttaminen tai lähtöjen saattaminen täyteen toissijaisten toiveiden perusteella ei ole luvallista. Tällä turvataan kilpailuttajan oikeus päättää koiransa suorituksista.

Whippetit: Kilpailulähtö muodostuu 3-6 koirasta. Lähdöt muodostetaan maksimissaan kahden (2) luokan sisällä. Luokitusperustetta voidaan nostaa kolmeen (3) peräkkäiseen luokkaan, jos muutoin menetellessä ilmoittautunut koira tai koirat joutuisivat jäämään pois kyseiseltä kisapäivältä. Lähdöt pyritään muodostamaan vähintään neljän (4) koiran lähtöinä, tavoitteena on luokitukseltaan mahdollisimman tasaiset ennemmin kuin täydet lähdöt. Edellä mainittua luokitusperusteen poikkeusta ei käytetä täysien lähtöjen muodostamisen takeena. Koirien määrä vaihtelee eri kisapäivinä ja eri matkoilla, varamatkojen käyttö on suositeltavaa. Koira siirretään varamatkalleen, jos ensisijainen matka ei ole mahdollinen. Koiria ei siirretä varamatkoilleen, jos ensisijainen toive on mahdollinen eli eri lähtöjen toteuttaminen tai lähtöjen saattaminen täyteen toissijaisten toiveiden perusteella ei ole luvallista. Tällä turvataan kilpailuttajan oikeus päättää koiransa suorituksista.

9.3 Lähtöihin sijoittaminen

Koirat sijoitetaan lähtöihin voimassa olevan rankinglistan mukaan. Jos kilpailun säännöissä ei toisin mainita, sijoitetaan useampikierroksisissa kilpailuissa koirat eriin ns. sik-sak menetelmällä.

Ranking-lista rakentuu matkoittain seuraavasti:

 • Koiran luokka
 • Koiran saavuttamat luokat neljässä (4) edellisessä startissa paremmuusjärjestyksessä
 • Koiran saavuttamat luokat neljässä (4) edellisessä startissa kronologisessa järjestyksessä
 • Koiran sijoitukset neljässä (4) edellisessä startissa

9.4 Veteraani-ikä

Greyhound saa juosta veteraanisarjassa, kun koira on täyttänyt viisi (5) vuotta ennen kilpailupäivää. Whippet saa juosta veteraanisarjassa, kun koira on täyttänyt kuusi (6) vuotta ennen kilpailupäivää.

9.5 Varamatkoille sijoittaminen

Varamatkaa ilmoitettaessa tulee ottaa huomioon, että tällöin kilpailuttaja antaa valtuutuksen siirtää koira toiselle matkalle. Varamatkalle sijoittaminen ei oikeuta poisjääntiin kilpailusta.

Koira voidaan siirtää varamatkoille seuraavissa tapauksissa:

 • Koiralla ei ole osallistumisoikeutta kyseessä olevaan kilpailuun.
 • Ilmoitetun ensisijaisen matkan lähdöt ovat täynnä, tai eivät toteudu ollenkaan.

Koirat sijoitetaan varamatkalle siirtymisjärjestyksessä rankinglistan yläpäästä lukien (pl. erikoislähdöt, joissa rankingia luetaan alapäästä). Varamatkalle siirrettävän koiran uusi paikka rankinglistalla tarkistetaan tulostietokannasta. Varamatkalle sijoitettu koira ei voi syrjäyttää koiraa, jonka ensisijainen matka toteutuu. Tällöin varamatkalle sijoitettu koira tarvittaessa siirretään kolmannelle varamatkalleen.

 

Ratakilpailusäännöt löydät ladattavana PDF-tiedostona alta: