Tiiviestelmä liittokokouksesta ja hallitus 2024

Tiiviestelmä liittokokouksesta ja hallitus 2024

GRL:n liittokokous pidettiin sunnuntaina 5.11.2023 Hyvinkäällä. Kokouksen yhteydessä käytiin läpi vuoden 2022 toiminta ja päätettiin tulevan vuoden 2024 toimista, valittiin uudet hallituslaiset ja äänestettiin saapuneet sääntömuutosehdotukset, niin ratajuoksusääntöihin kuin yhdistyssääntöihinkin. Liittokokouksen pöytäkirja jaellaan jäsenille myöhemmin. Kaudella 2024 jatkavat toimintaansa mm. päätuomarikomitea, kilpailukalenterityöryhmä, markkinointityöryhmä, lähtöjentekoryhmä ja gaalatyöryhmä. Whippet-komitea saa jatkoa, mikäli siihen löydetään lisää aktiivisia jäseniä ja jäsenet kokevat sen edelleen tarpeelliseksi. Lisäksi perustetaan oma kanta-työryhmä, joka jatkaa GRL:n tietokannan kehittämistä. Työryhmiin voi hakeutua laittamalla hallitukselle sähköpostia os. hallitus@grl.fi!

Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Reeta Korelin, Päivi Viinimäki ja Riku Sivonen, sekä varajäsenistä Nico Lindholm. Päivi ja Riku valittiin jatkamaan, jonka lisäksi hallitus sai riveihinsä Elsa Eberin. Hallituksen toiseksi varajäseneksi ensivuoden alusta alkaen saapuu Sasa Aaltonen. Lisäksi liitolle valittiin seuraavalle kahdelle vuodelle puheenjohtaja. Liiton nykyinen puheenjohtaja Jonna Paronen valittiin jatkokaudelle 2024-2025 yksimielisesti. Tiedotamme järjestäytymiskokouksen jälkeen tarkemmin hallituksen muista vastuujaoista, mutta alustavasti kaudella 2024 liittohallitus näyttää siis seuraavalta:

  • Puheenjohtaja Jonna Paronen
  • Varsinaiset jäsenet: Amanda Haatainen, Timo Paronen, Mika Soini, Päivi Viinimäki, Riku Sivonen, Elsa Eber
  • Varajäsenet: Emma Hiilesniemi, Sasa Aaltonen

Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022 aiheutti kokouksessa keskustelua. Toiminnantarkastaja ei puoltanut vuoden 2022 hallitukselle vastuuvapautta vedoten jäsenten epätasa-arvoiseen kohteluun lokakuussa 2022 tapahtuneiden kurinpitotoimien osalta. Kyseiset kurinpitotoimet koskivat Turun Greyhoundklubin kilpailuissa 15.10.2022 tapahtuneita sääntöjen tuntemis- ja noudattamisvelvoitteiden laiminlyöntejä ja niistä seuranneita toimenpiteitä. Tarkastaja oli omien sanojensa mukaan kuullut huhua, ettei yhtä asianosaista (jäljempänä A) oltaisi kuultu asianmukaisesti ja olisi halunnut nähdä asian käsittelyä koskevat dokumentit ja kuulemiset voidakseen varmistua tasa-arvoisesta kohtelusta. Hallitus suhtautuu väitteisiin vakavasti, ja on selvittänyt tilannetta tarkastajalle jo aiemmin. Puheenjohtaja kertasi kokouksessa, ettei hallitus luovuta yksittäisiä jäseniä koskevia dokumentteja kuten kuulemisia tai viestinvaihtoa tarkastajalle, ja että tarkastajalle on toimitettu kaikki tarkastukseen kuuluvat dokumentit ajallaan. Kokouksessa kerrattiin vielä, että kurinpidollisissa tilanteissa asianosaisia kuullaan aina. Kuulemiset ja muu keskustelu voidaan käydä myös kasvotusten tai puhelimitse sähköpostin lisäksi. Mahdolliset vastineet ja tiedoksiannot tehdään kirjallisena ja ne käsitellään luottamuksellisesti yhdistyssääntöjen ja -lakien puitteissa liiton ja asianomaisten kanssa.

  • Hallituksen oli selvitettävä tilannetta kokouksessa: Kyseessä oleva asianosainen A ei ole tähän päivään mennessä toimittanut lisäselvityksiä hallituksen ja A:n väliseen kurinpitotoimia ja kuulemista koskevaan sähköpostikeskusteluun, jossa viimeisin viesti on hallitukselta lokakuussa 2022. A on kuitenkin ollut tämän jälkeen kaudella 2023 yhteydessä hallitukseen ja sen jäseniin hyvässä hengessä muissa merkeissä, eikä aihe ole noussut muuta kautta enää esiin. On siis syytä olettaa, että A on hyväksynyt ja ottanut kurinpitotoimet vastaan siten, miten ne on tarkoitettu, eli rakentavasti ja muutosmyönteisesti. Hallitus ei osaa kommentoida sitä, mistä huhut toiminnantarkastajan suuntaan ovat peräisin. Hallitus on myös pahoillaan siitä, ettei epätasa-arvoista kohtelua kokeneet tai siitä kuulleet jäsenet ole olleet aiemmin asiasta suoraan yhteydessä hallitukseen, vaan aihe on säästetty toiminnantarkastajan lausuntoon ja liittokokoukseen.

Vastuuvapaus myönnettiin. Greyhound Racing Liitossa äänivaltaansa käyttää jäsenkerhojen valtuuttamat henkilöt (2hlö/kerho), eikä GRL-hallituksella ole mandaattia vaikuttaa siihen, keitä kerhot lähettävät valtuutetuikseen. Hyvän tavan mukaista olisi valita valtuutetut siten, ettei eturistiriitoja synny, mutta laji on pieni ja ymmärrettävästi kerhoilla ei aina löydy tarpeeksi vaihtoehtoja. Valtuutettujen tehtävä on tuoda kokouksessa ilmi kyseisen kerhon ja sen jäsenten kantaa, eikä siis äänestää välttämättä oman henkilökohtaisen mielensä mukaisesti. Liittokokouksessa 2023 kerhot olivat valinneet valtuutetut siten, että 3/6 oli vuonna 2022 GRL-hallituksessa toimineita henkilöitä. Lopullinen vastuuvapaudesta äänestys tapahtui kuitenkin ilman kyseisiä valtuutettuja lisäselvityksien ja avoimen keskustelun jälkeen, ja vastuuvapauden puolesta äänestettiin 2-1.

Vaikka em. aihe aiheuttikin ymmärrettävästi kiivasta keskustelua, sujui kokous muilta osin rauhallisesti ja hyvässä hengessä. Kokouksessa äänestettiin liiton maksujen pysyvän ennallaan. Sääntömuutosehdotukset (ratajuoksusäännöt ja yhdistyssäännöt) eivät menneet läpi, joten jatkamme kaudella 2024 samoilla säännöillä.

PS. Muistathan äänestää vuoden positiivisinta harrastajaa viimeistään 12.11., lisätiedot täällä. Palkinto jaetaan gaalassa Hämeenlinnassa 18.11.2023.

Comments are closed.