LIITTOKOKOUKSEN 2019 VAHVISTAMAT GREYHOUND RACING LIITON
RATAJUOKSUSÄÄNNÖT KAUDELLE 2020


1.1. Soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan Greyhound Racing Liitto r.y.:n (GRL) järjestämissä ja jäsenyhdistyksilleen myöntämissä
virallisissa greyhound racing-kilpailuissa.

1.2. Voimaantulo
Nämä säännöt tulevat voimaan liittokokouksen hyväksyttyä ne. Muutoksia näihin sääntöihin voi tehdä liittokokous.

1.3. Sääntöjen tuntemis- ja noudattamisvelvoite
Jokainen koiranomistaja, kilpailuttaja, treenari, toimitsija tai muuten kilpailu tapahtumaan osallistuva toimihenkilö on
näiden sääntöjen alainen ja velvollinen toimimaan niiden ja muiden GRL:n kilpailutoimintaan liittyvien ohjeiden ja
määräysten mukaisesti sekä esiintymään siten, ettei greyhound racingin kuva yleisölle vaarannu.

1.4. Valvonta
GRL:n hallitus valvoo näiden sääntöjen noudattamista.

1.5. Sääntörikkomusten seuraamukset
Se, joka rikkoo näitä sääntöjä tai muita GRL:n, kilpailun-johtajan tai päätuomarin määräyksiä, voidaan poistaa
kilpailualueelta ja GRL voi päättää joistakin seuraavista seuraamuksista:
– varoitus
– sakko, jonka ylärajan määrittää liittohallitus
– määräaikainen tai elinikäinen kilpailuttamiskielto

1.6. Jäsenyysvelvoite
Koiran treenarin tulee olla GRL:n ja sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen kilpailuvuonna.

1.7. Tulkinta
Sääntökohtien tulkintakiistoissa antaa GRL:n hallitus tulkintaohjeen.
Tulkinnan vaatiessa ko. sääntökohdan sanamuodon tarkentamista, on tulkintaohje voimassa seuraavaan
liittokokoukseen, jonka on vahvistettava ao. lisäykset, mikäli tulkintaohje pidetään voimassa tämän jälkeen.

1.8. Erityisohjeet
GRL:n hallitus ja sen toimielimet voivat antaa kilpailuja koskevia erityisohjeita näiden sääntöjen puitteissa.

1.9 Tietojen ajan tasalla pitämisvelvoite
Mikäli koiran tietoihin tulee muutoksia esim. omistaja- tai treenarimuutoksen yhteydessä, tulee muutokset viipymättä
ilmoittaa oman rodun kantakirjaajalle ja tulostietokantaan. Mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee
ilmoittaa jäsensihteerille ja tiedot tulee tarvittaessa päivittää viipymättä.

2. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT
2.1. Hyväksytyt kilpailut
GRL:n Hallitus hyväksyy viralliset kilpailut. Hyväksytyistä kilpailuista laaditaan hallituksen vahvistama kilpailukalenteri
ennen kilpailukauden alkua. Erityistilanteissa hallitus voi tämän jälkeen täydentää kilpailukalenteria.

2.2. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on seuraavilla koirilla:
Suomalainen koira, Suomeen pysyvästi tuotu (tuontikoira) tai Suomessa treenissä oleva ulkomaalainen koira:
– joka on rekisteröity Suomalaiseen Greyhoundien Kantakirjaan
– joka on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti

– jonka treenari on GRL:n jäsen
– jonka treenari on GRL:n jäsenyhdistyksen jäsen
– joka on ilmoittautunut kilpailukutsun mukaisesti
– jolla on kilpailulisenssi

Ulkomaalainen vieraileva koira:
– kuten suomalaiset koirat, mutta vierailevilta ei edellytetä kantakirjausta, kilpailulisenssiä eikä treenarin tarvitse olla
GRL:n tai sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Ulkomaalaisella, vierailevalla koiralla on oltava kuitenkin kilpailuoikeus
kotimaassaan. Koiran juostessa saman kauden aikana vähintään 5 lähtöä sille on lunastettava kilpailulisenssi.

Suomalainen vieraileva koira:
– kuten suomalaiset koirat, mutta vierailevilta ei edellytetä kantakirjausta, kilpailulisenssiä eikä treenarin tarvitse olla
GRL:n tai sen alaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Vierailevalla koiralla on oltava SVKL:n kilpailukirja ja viimeinen
kilpailusuoritus tulee olla hyväksytty. Vierailevan koiran statuksella on mahdollista kilpailla kauden aikana neljän (4)
kilpailulähdön verran jonka jälkeen vierailevan koiran status päättyy ja treenarin tulee olla GRL:n ja sen jäsenkerhon
jäsen, sekä koiralla tulee olla voimassaoleva kilpailulisenssi ja GRL:n kilpailukirja. Vierailevan koiran tiedot on
lähetettävä sähköisellä lomakkeella ennen ensimmäistä kilpailu ilmoittautumista (lomake löytyy GRL:n internet sivujen
kilpailuun ilmoittautuminen osiosta).
Koiralle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka täydellinen nimi (henkilötietolain säännösten täyttämiseksi) ja osoite on
ilmoitettava todistettavasti ennen koiran soolokoejuoksua. Osallistumisoikeus peruutetaan, mikäli koira on diskattu
kahdesti samana kalenterivuonna tai saanut kolme 0-sijoitusta. (kts. Peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen
kohdasta 4.5.)
Tarvittaessa GRL:n hallitus päättää osallistumisoikeudesta tapauskohtaisesti.

2.3. Kilpailunjohto
Kaikista kilpailun tekniseen ja organisatoriseen läpivientiin liittyvistä asioista, jotka eivät kuulu päätuomarille, vastaa
nimetty kilpailunjohtaja. Kilpailunjohtaja nimeää kaikki toimitsijat.

2.4. Protesti ja oikaisu
Kilpailunjohtajan päätöksiä ja toimia vastaan ei voi jättää protestia ennen kilpailua tai kilpailun aikana. Kilpailun jälkeen
protestin voi jättää GRL:n hallitukselle kolmen päivän kuluessa.
Päätuomarin päätöksistä ei voi esittää protestia.
Kilpailunjohtajan virheelliseen menettelyyn voi pyytää oikaisua. Oikaisupyyntö tulee jättää vähintään 1/2 tuntia ennen
ilmoitettua kilpailun alkamisaikaa päätuomarille.

2.5. Protestimaksu
Protestimaksun määrän vahvistaa GRL:n liittokokous vuosittain. Protestimaksu palautetaan protestin esittäjälle mikäli
hänen protestinsa on aiheellinen.

2.6. Kilpailuasiakirjojen edelleentoimittaminen
Kilpailunjohtajan tulee huolehtia siitä, että viralliset kilpailuasiakirjat toimitetaan ohjeiden mukaisesti GRL:n hallitukselle.

2.7. Kilpailujen siirtäminen tai peruuttaminen
Erityisissä poikkeuksellisissa tilanteissa kilpailut voidaan joutua siirtämään tai peruuttamaan. Päätöksen siirrosta tai
peruuttamisesta tekee kilpailunjohtaja neuvoteltuaan tarvittaessa eläinlääkärin, tuomariston, järjestäjän ja/tai GRL:n
hallituksen kanssa. Siirrosta tai peruuttamisesta on tiedotettava mahdollisimman nopeasti kaikille osapuolille.
Erityisiä poikkeustilanteita ovat:
– poikkeukselliset sääolosuhteet (mm. paahtava helle, rajuilma, jäätyminen)
– poikkeuksellinen eläintautitilanne
– ennalta arvaamaton tekninen vika, joka vaarantaa kilpailujen turvallisen läpiviennin
– poikkeuksellisen vähän ilmoittautuneita (min. 12 koiraa joille tulee kilpailulähtö alkuperäisten lähtöjen mukaan ).

3. TUOMARISTO JA SEN TEHTÄVÄT

3.1. Päätuomari
Kilpailun tuomitsee GRL:n pätevöimä päätuomari. Päätuomarin nimeää GRL:n hallitus.

3.2. Päätuomarin valvontavelvollisuus
Päätuomari on velvollinen valvomaan kilpailujen sujumista näiden sääntöjen sekä GRL:n antamien ohjeiden mukaan.

3.3. Päätuomarin valtuudet
Päätuomari päättää yksin kaikista asioista, jotka koskevat kilpailusuoritusta siitä hetkestä lähtien, kun koirat on kutsuttu
radalle esittelyä varten, siihen hetkeen saakka, kun lähtö katsotaan päättyneeksi.

3.4. Päätuomarin tehtävät
Päätuomarin tulee hyväksyä tulokset ennen niiden julkistamista.
Päätuomari voi tuomita lähdön mitättömäksi (M) seuraavissa tapauksissa: lähtökoppi ei toimi kunnolla, vaan antaa etua
jollekin koiralle; vieheestä irtoaa palanen; vieheen toiminnassa on muuta juoksun kulkuun vaikuttavaa vikaa; johtava
koira pääsee 3 metriä lähemmäksi viehettä tai viehe joudutaan vaaratilanteen vuoksi pysäyttämään. Päätuomari yhdessä
kilpailunjohtajan ja rataeläinlääkärin kanssa voi määrätä mitättömäksi tuomitun juoksun uusittavaksi. Uusintalähtö
voidaan suorittaa aikaisintaan 45 min kuluttua mitätöidystä lähdöstä.
Koiran tulee saada V-sijoitus, mikäli koira poistetaan lähdöstä kilpailuttajan virheen takia (esim. koira karkaa esittelyyn
kutsumisen jälkeen, sillä on puutteellinen varustus tai kilpailuttaja ei saa koiraa lähtökoppiin kohtuullisessa ajassa).
Koiran tulee saada 0-sijoitus, mikäli se
– karkaa radalta lähdön aikana
– kääntyy juoksusuuntaa vastaan
– keskeyttää juoksemisen, tai
– ei seuraa viehettä (syyllistymättä häirintään)
Jos koira saa 0-sijoituksen, siitä seuraa 8 vrk ilmoittamis- ja kilpailuttamiskarenssi. Jos koira saa saman kauden aikana
kolme 0-sijoitusta, se menettää osallistumisoikeuden trial-ja kilpailulähtöihin kuluvan kauden ajaksi.
Päätuomarin tulee hylätä koiran suoritus (D), joka juoksun aikana syyllistyy riidan haastamiseen. Riidan haastamisella
tarkoitetaan tilannetta, jossa koira ei seuraa viehettä, vaan yrittää häiritä muita juoksuun osallistuvia koiria. Riidan
haastamista ei ole pään kääntäminen puolustustarkoituksessa riitaa haastavan koiran häiritessä.
Jos koira hylätään saa se ensimmäisestä hylkäyksestä 15 vrk karenssin ja toisesta hylkäyksestä se menettää
osallistumisoikeuden kuluvan kauden ajaksi. Jos koira jonain seuraavina kausina jälleen syyllistyy häirintään ja hylätään,
saa se ensin 15 vrk karenssin ja toisen hylkäyksen jälkeen se menettää kilpailuoikeuden lopullisesti. Mikäli koira on
saanut 0-sijoituksen tai sen suoritus on hylätty (D) se ei saa jatkaa samassa kilpailussa.
Koiralle tuomitaan suorituksesta tulokseksi K, jos se ei ole juossut maaliin ja sen suorituksesta ei päätuomari ole
tuominnut muuta tulosta (D, M, 0, V).
Koiran ei katsota juosseen maaliin jos;
-se on kaatunut ja tulee maaliin jääden viimeistä edellisestä koirasta yli 1,5 sekuntia alle 400m matkalla, yli 2 sekuntia
400m-599m matkalla tai yli 2,5 sekuntia 600m-1000m matkalla.
-se on kaatunut ja sen jälkeen keskeyttänyt juoksemisen.
-Päätuomarilla on oikeus pyytää koiran omistajaa/treenaria kuultavaksi erikseen sovittuna aikana kyseisenä
kilpailupäivänä;
• koppitoiveesta, jos sen on oletettu vaikuttaneen koiran omaan tai muiden koirien turvallisuuteen. Mahdollinen
koppitoiveen muutos tulee voimaan heti.
• Hylkäyksen syistä, jos tilanne vaatii perusteluja (video yms.)
• Muista perustelluista syistä, joista tuomari katsoo tarpeelliseksi keskustella.

3.5. Kaarretuomarit ja lähettäjä
Päätuomarin tulee kilpailujen aikana käyttää mahdollisuuksien mukaan vähintään (2) kahta kaarretuomaria sekä yhtä
lähettäjää, jotka ovat GRL:n hallituksen pätevöimiä. Päätuomari pitää ennen päätöstään kuulla kaarretuomareita ja
lähettäjää. Tuomarioikeudet omaava lähettäjä toimii samalla myös kaarretuomarina.

3.6. Lähettäjän tehtävät
Lähettäjän tulee tarkastaa lähtöön tulevien koirien varustus ennen lähtöä. Tarkastuksen päätyttyä ja päätuomarilta
luvan saatuaan lähettäjä antaa kilpailuttajille luvan kopittaa koirat. Kopitus tehdään kahdessa vaiheessa: ensin
lähtökopeista 1, 3 ja 5 lähtevät koirat, sitten loput.
Lähettäjä voi erityisestä syystä määrätä toisenlaisen kopitusjärjestyksen. Erityinen syy poikkeavaan kopitusjärjestykseen
voi olla esim. tilanne, jossa koiria on vain kopeissa 1, 3 ja 6. Lähettäjä valvoo, ettei kopitusta häiritä ja antaa
toimintaohjeita joita kilpailuttajien tulee noudattaa.

3.7. Ajanottaja
Ajanottaja kirjaa koirien maaliintulojärjestyksen ja määrittää koirien ajat ajanottojärjestelmästä.

4. KOIRAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT
4.1. Kantakirjaus
Kantakirjauksen yhteydessä kantakirjaaja tekee koiralle kilpailukirjakansion, joka sisältää koiran polveutumiseen,
tunnistamiseen ja omistussuhteeseen liittyviä tietoja.
GRL edellyttää, että suomalaisen ja Suomeen pysyvästi tuodun koiran tulee olla kantakirjattu Suomalaiseen
Greyhoundien Kantakirjaan (SGK), ennen kuin sille voidaan myöntää kilpailuoikeus ja rekisteröidä se kilpakoiraksi.
Kasvattajan on oltava GRL:n jäsen, jotta hän voi kantakirjata Suomessa syntyneen pentueen SGK:aan. Kantakirjaus on
mahdollista kasvattajan ilmoituksen perusteella pentujen ollessa alle kuuden (6) kuukauden ikäisiä. Pentujen ollessa
kuuden (6) kuukauden ikäisiä tai sitä vanhempia vaaditaan kantakirjaukseen GRL:n hallituksen erikoislupa.
Pentue on SGK:n lisäksi rekisteröitävä joko Suomen Kennelliittoon (SKL) tai Eurooppalaiseen Greyhoundien
Kantakirjaan (EuGSB), joka on Manner-Euroopan Greyhound Racing-järjestön (CGRC) alainen kantakirja.
Ulkomaalaista, kilpailuissa vierailevaa koiraa ei kantakirjata, vaikka sille annetaan tietokannassa käytettävä
kantakirjanumero. Kts. 2.2. Osallistumisoikeus.
Suomen Vinttikoiraliiton (SVKL) kilpailuoikeuden omaava, aiemmin kantakirjaamaton GRL:n kilpailuoikeutta hakeva
koira voidaan kantakirjata GRL:n hallituksen erikoisluvalla esittämällä koirasta erikseen vaaditut dokumentit, ja koiran
omistajan tai treenarin täyttäessä jäsenvaateet. Kantakirjausmaksuista päättää GRL.

4.2 Rekisteröiminen kilpakoiraksi
Koira rekisteröidään kilpakoiraksi hyväksytyn soolokoejuoksun jälkeen. Koiran on oltava täyttänyt 15kk ennen sen
ensimmäistä kilpailulähtöä. Koiran kilpailuoikeus päättyy koiran täytettyä 9 vuotta. SGK:ssa ja kilpailuissa käytetään
koirasta yleensä samaa nimeä, millä se on rekisteröity SKL:ssa tai EuGSB:ssa lukuunottamatta kasvattajan käyttämää
kennel- tai kasvattajanimeä, jota ei käytetä koiran nimessä. Jos SGK:ssa kantakirjatun greyhoundin nimi poikkeaa sen
SKL:n tai EuGSB:n rekisterikirjassa olevasta nimestä, kilpailuissa käytetään samaa nimeä kuin SGK:ssa. Kilpailujen
tulostietosivu voimassaolevine lisenssimerkintöineen tulee luovuttaa ilmoittautumisen yhteydessä kilpailutoimistoon.
Mikäli koira ei ole lisenssikelpoinen, se suljetaan kilpailusta, ja se menettää osallistumismaksunsa. Koira on pystyttävä
tunnistamaan tulostietosivun tunnistusmerkinnän
osoittamaksi koiraksi. Jos koiran tunnistesiru rikkoontuu tai katoaa, tästä tulee ilmoittaa rodun kantakirjaajalle, joka
merkitsee uuden tunnistetiedon päivämäärineen koiran tulostietosivulle. Koira tulee tunnistaa uudestaan seuraavan
kilpailun yhteydessä. Tuloksiin merkitään vain Greyhound Racing-kilpailujen, soolokoejuoksujen tai Trial-suoritusten
tuloksia Suomessa ja/tai ulkomailla vieraillessa.

4.3. Kilpailuvarustus
Koiralla on oltava kiinnitettynä GRL:n hyväksymää mallia oleva kuonokoppa siitä hetkestä alkaen, kun koira menee
esittelyyn, siihen hetkeen saakka, kunnes koira on poistunut radalta. Kuonokoppia on lisäksi pidettävä sellaisissa
palkintojenjaoissa, joissa on useita koiria samanaikaisesti.
Koiralla tulee olla yllään kilpailumantteli. Kilpailumanttelit on numeroitu yhdestä kuuteen ja ne ilmoittavat koiran
lähtökopin numeron.

Manttelien värit ovat:
punainen, numero 1 valkoinen
sininen, numero 2 valkoinen
valkoinen, numero 3 musta
musta, numero 4 valkoinen
keltainen tai oranssi, numero 5
musta mustavalkoinen, vaakasuoraraitainen,
punainen numero 6
Koiran varusteiden (kuonokoppa ja mantteli) on oltava sopivankokoiset ja ehjät.
Vaadittujen varusteiden lisäksi koiran eturaajat mm. kannukset voidaan suojata kevyellä teippauksella. Nivelen yli
meneviä tai niveliä tukevia siteitä tai teippauksia ei kuitenkaan sallita. Jos teippauksia käytetään, tulee niiden olla
molemmissa eturaajoissa.

4.4. Kilpailulisenssi
Kilpailulisenssiin ovat oikeutettuja ne koirat, jotka on rekisteröity näiden sääntöjen mukaisesti, joilla on
osallistumisoikeus ja on rokotettu voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Kilpailulisenssin voi lunastaa kilpailuvuodeksi (1.4.-31.3.) tai 1 kilpailulähdön ajaksi (kertalisenssi). Neljännen (4)
kertalisenssin oston jälkeen lisenssi muuttuu kausilisenssiksi.
Haluttaessa soolokoejuoksijalle voi lunastaa kilpailulisenssin.
Lisenssimaksuista päättää GRL. Peruutetun lisenssin uusija maksaa lisenssimaksun kokonaisuudessaan uudelleen.

4.5. Peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen
0-sijoitusten takia peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen: Koira saa menettämänsä osallistumisoikeuden takaisin
juostuaan kaksi (2) hyväksyttyä sijoituslähtöä.
Kahden hylkäyksen (D) vuoksi peruutetun osallistumisoikeuden uusiminen: Koira saa menettämänsä
osallistumisoikeuden takaisin juostuaan uuden hyväksytyn soolokoejuoksun ja kaksi sijoituslähtöä, joissa on mukana
vähintään kolme muuta samaa rotua olevaa koiraa.

4.6. Soolokoejuoksu
Soolokoejuoksulla testataan kilpailurutiinien hallinta, koppikäyttäytyminen, vieheen seuraaminen ja fyysinen valmius.
Koiran on alitettava GRL:n hallituksen määräämä aika ja hallittava kilpailurutiinit. Koiran juoksema aika ei yksinään
oikeuta hyväksyttyyn suoritukseen.
Soolokoejuoksijan tulee olla vähintään 14 kk:n ikäinen ja koiralla tulee olla yllään täysi kilpailuvarustus.
Soolokoejuoksuun ilmoitetun koiran tulee olla sääntöjen mukaisesti kantakirjattu, sekä koiran vastuuhenkilön tulee
olla GRL:n sekä GRL:n jäsenseuran jäsen. Soolokoejuoksuun ilmoittautunut koira tunnistetaan mikrosirun tai
tatuoinnin perusteella ennen suoritusta.
Greyhoundeilla soolokokeessa juostava matka on radan keskimatka, whippeteillä 350m, poikkeuksena Turun
Metsämäki 325m. Veteraani-ikäinen koira voi suorittaa koejuoksun radan lyhyellä matkalla. Soolokoejuoksuja voi
suorittaa tavallisina harjoitusiltoina, virallisina harjoituspäivinä sekä kilpailujen yhteydessä. Suorituksen valvojana
toimii GRL:n pätevöimä tuomari.
Hyväksytyn ja hylätyn soolokoejuoksun tiedot on merkittävä tulostietokantaan. Harjoituksissa juostujen tietojen
välittämisestä vastaa suorituksen valvonut tuomari.
Soolokoejuoksusta tulee ottaa aika vähintään kahdella käsikellolla, ellei ole käytössä GRL:n hallituksen hyväksymää
sähköistä ajanottolaitteistoa, jolloin varmistukseksi riittää yhden käsikellon aika.
Koiran juostua kilpailuissa hyväksytyn soolokokeen, jää allekirjoitettu koejuoksupöytäkirja kilpailutoimistoon edelleen
toimitettavaksi. Harjoituksissa hyväksytysti juostun soolokokeen jälkeen, täytetty koejuoksupöytäkirja jää soolokokeen
vastaan ottaneelle GRL:n tuomarille.

4.7. Trial ja yksilösuoritukset

Trial on yksilösuorituksena juostava, luokiteltava lähtö. Trial juostaan täydessä kilpailuvarustuksessa, koiran on käytävä
kilpailupäivänä eläinlääkärin tarkastuksessa kuten kilpailulähtöihin osallistuva koira ja tarvittaessa koira voidaan myös
tunnistaa ennen lähtöä.
Trial on mahdollista juosta myös harjoituksissa kun paikalla on GRL:n pätevöimä tuomari ja sähköinen ajanotto (GRL:n
hyväksymä ajanotto). Trialin luokka on voimassa enintään 3 kuukautta ja se vaikuttaa vain kyseessä olevan matkan
luokkaan, ei neljän viimeisen lähdön muodostamaan rivistöön, jolla määrätään koiran paikka kyseessä olevan
luokkaryhmän sisällä (ranking). Trialista saatu luokka on voimassa seuraavassa kilpailuun ilmoittautumisessa.
Kilpailulähdössä koiran saavuttama luokka korvaa trial-luokan. Trial-juoksuun voi osallistua kilpailukelpoinen tai
hyväksytyn soolokoejuoksun suorittanut koira.

4.8. Doping
Kilpailuun osallistuvalle koiralle ei saa antaa kemiallista valmistetta tai lääkettä, joka voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
Annettaessa koiralle sairauden, tapaturman, heikentyneen yleiskunnon tai muun eläinlääkinnällisen syyn vuoksi lääkettä
tai kemiallista valmistetta tulee koiran kilpailuttamisessa tällöin noudattaa GRL:n varoaikamääräyksiä. Varoajallisiin
lääkeaineisiin eivät kuulu esimerkiksi eläimille tarkoitetut lisäravinteina käytettävät vitamiini- ja hivenainevalmisteet,
rasvahappovalmisteet, aminohappovalmisteet sekä palautusjuomat kunhan ko. tuotteet eivät sisällä sellaisia ainesosia,
mitkä saattavat suoraan vaikuttaa koiran suorituskykyyn. Koiran tulee olla täysin toipunut sairaudesta, tapaturmasta tai
heikentyneestä yleiskunnostaan ja olla kilpailukelpoisessa kunnossa saadakseen osallistua kilpailuun.
Yleisimpien lääkeaineiden ohjeelliset varoajat
Tavallisimmat yksi tai kaksi kertaa päivässä suun kautta tai injektiona annosteltavat kipulääkkeet ja tulehduskipulääkkeet
sekä suun kautta ja injektiona annettavat kortisonit (kortikosteroidit): varoaika 12 vrk.
Opioidiryhmän kipulääkkeet (esim. metadoni, tramadoli, buprenorfiini, morfiini, fentanyyli) sekä yleisanestesiaan
käytettävät lääkeaineet (esim. propofoli, inhalaatioanesteetit, ketamiini): varoaika 12 vrk
Tavallisimmat yksi, kaksi tai kolme kertaa päivässä suun kautta annosteltavat muuhun kuin kivunlievitykseen käytettävät
lääkkeet esim. yleisimmät antibioottilääkeet: varoaika 4vrk
Paikallisesti silmiin, korviin tai iholle annosteltavat, antibioottia ja/tai kortisonia ja/tai kipua lievittävää lääkettä sisältävät
valmisteet: varoaika 4vrk. Kts. pannus-silmäsairauden erityisohje.
Kerta-annoksena annetut rauhoitusaineet tai paikallispuudutteet: varoaika 4vrk, Loislääkkeet: varoaika 4vrk
Rokotteet: varoaika 10 vrk
Merkittävästi poikkeavat varoajat.
Pitkävaikutteinen injektiona annettava kortisoni metyyliprednisoloniasetaatti: varoaika 35 vrk
Pitkävaikutteinen injektiona annettava kefalosporiini-ryhmään kuuluva antibiootti kefovesiini: varoaika 35 vrk
Pitkävaikutteinen suun kautta annettava tulehduskipulääke mavakoksibi: varoaika 365 vrk
Koiraa, jolla eläinlääkäri on todennut pannus-silmäsairauden saa lääkitä siklosporiini-silmätipoilla ilman varoaikaa.
Koirasta on esitettävä rataeläinlääkärille hoitavan eläinlääkärin lausunto, josta käy ilmi tehty diagnoosi (pannus) sekä
määrätty lääkitys.
Koiranomistaja on velvollinen ottamaan selvää koiraa hoitavalta eläinlääkäriltä lääkehoidon jälkeisen varoajan
pituudesta ja pyydettäessä selvittämään koiran lääkitystä rataeläinlääkärille.

Dopingkoe
Dopingnäytteet on otettava aina, jos dopingia epäillään tapahtuneen. Kilpailupaikalla on oltava dopingnäytteidenottoon,
sinetöintiin ja lähetykseen tarvittavat välineet. Kilpailunjärjestäjä ja GRL:n hallitus voivat halutessaan milloin tahansa,
missä tahansa kilpailussa järjestää sattumanvaraisten näytteiden oton. Lisäksi GRL voi antaa erityismääräyksiä
dopingnäytteiden otosta koiran ennätyksen, voittosumman yms. perusteella.
Näytteenotossa noudatetaan analysoivan laboratorion ohjeita. Näytteenottoa valvoo kilpailun järjestäjän valtuuttama
dopingvalvoja. Dopingnäytteen otosta ei voi kieltäytyä. Kieltäytymisen katsotaan osoittavan syyllistymistä dopingiin.
Koiran vastuuhenkilöksi eli treenariksi nimetty henkilö vastaa kaikista kustannuksista, mikäli tulos on positiivinen.
Muiden näytteiden kulut maksaa GRL .
Jos dopingia tai annettujen varoaikojen noudattamatta jättämistä (= positiivinen näyte) todetaan tapahtuneen, voi
GRL mitätöidä koiran tuloksen ja määrätä sen voittamat palkinnot palautettavaksi kilpailun järjestäjälle sekä asettaa

dopingiin syyllistyneen koiran treenarin määräaikaiseen tai elinikäiseen kilpailuttamiskieltoon ja/tai erottaa GRL:n
jäsenyydestä. Ennen rangaistuksesta päättämistä GRL pyytää dopingtapauksessa lausunnon EKADT:lta.

4.9. Läsnäolo
Kilpailuun osallistuvan koiran tulee ilmoittautua kilpailutoimistoon vähintään tuntia ennen ennakkoon ilmoitettua
kilpailun alkamisajankohtaa. Tämän määräajan jälkeen ilmoittautuneista koirista on perittävä kaksinkertainen
ilmoittautumismaksu. Mikäli koira ilmoittautuu myöhemmin kuin puoli tuntia ennen ennakkoon ilmoitettua kilpailun
alkamisajankohtaa, se suljetaan pois kilpailusta. Kilpailuun osallistuvien koirien tulee pysytellä kilpailualueella.
Juoksuaikaista narttua ei saa tuoda kilpailualueelle. Kilpailualueelle tuotavan koiran on oltava rokotettu voimassa
olevien määräysten mukaisesti. Rokotustodistukset on pidettävä mukana, ellei koiralla ole kilpailutietokannassa
merkintää rokotusten voimassaolosta koko kuluvan kauden ajan. Mikäli koira poistuu kilpailualueelta kilpailujen
aikana, se suljetaan pois kilpailusta ja sen suoritus hylätään.

4.10. Ilmoittautuneen koiran poisjäänti
Ilmoittautunut koira saa jäädä pois kilpailuista eläinlääkärin vahvistamasta terveydellisestä syystä tai kilpailunjohtajan
päätöksellä. Poisjäänti terveydellisestä syystä on vahvistettava eläinlääkärintodistuksella, (hyväksytään myös
eläinfysioterapeutin tms. antama todistus). Ilman hyväksyttävää syytä poisjäävä koira menettää
ilmoittautumismaksunsa kilpailun järjestäjälle, eikä sitä voida ilmoittaa seuraavaan kilpailuun ennen kuin kyseinen
maksu on suoritettu todisteellisesti kokonaisuudessaan. Toistuvasta aiheettomasta poisjäännistä seuraa koiran
treenarille neljän (4) kilpailupäivän mittainen kilpailuttamiskielto kyseisenä kalenterivuonna laskettuna toistuvan
poisjäännin päivämäärästä. Kilpailuttamiskielto koskee kaikkia kiellon saaneen treenarin treenaamia koiria. Poisjäännit
ja osallistumiskiellot kirjataan tulostietokantaan.

4.11. Lepoajat
Whippet voi kilpailla maksimissaan kaksi (2) hyväksyttyä lähtöä saman vuorokauden aikana. Hyväksyttyjen lähtöjen
välissä on oltava vähintään kahden (2) tunnin lepoaika.

5. KILPAILUALUE JA TEKNIIKKA
Kilpailualue käsittää radan, kennellalueen ja niiden välittömän läheisyyden.

5.1. Kilpailulalue
Kilpailualueella tulee olla eläinlääkärin tarkastustila, varustettuna asianmukaisella tarkastuspöydällä ja vaa´alla,
alueella pitää olla koirien pesumahdollisuus ja saatavilla juomavettä.

5.2. Rata
Radan sekä kilpailussa käytettävien varusteiden ja laitteiden tulee olla turvallisiksi todettuja ja GRL:n hyväksymiä.
Radan mittauksen suorittavat GRL:n valtuuttamat henkilöt, jotka kirjoittavat radan haltijalle mittaustodistuksen.
Mittaus on suoritettava kaikilla matkoilla, joita radalla juostaan. Radan mittauksesta säädetään tarkemmin GRL:n
hallituksen ohjeessa. Radan mittaus on suoritettava aina kun radalle on tehty muutostöitä, jotka vaikuttavat juostavan
matkan pituuteen.

5.3. Lähtökoppi
Lähtökoppien takaluukkujen tulee olla suljettuina ennen veräjän avaamista. Veräjän tulee olla avoinna koko juostavan
lähdön ajan. Kopin avaushetki: Jokaiselle radalle määritetään kopin avausmekanismin laukaisuhetki pysyvästi.
Laukaisu tapahtuu vieheen ollessa merkin kohdalla. Kaikilla koirilla on oltava mahdollisuus nähdä viehe veräjän ollessa
täysin auki. Vieheen tulee olla 5 – 10 m kopin edessä hetkellä, jolloin veräjä on yläasennossaan auenneena.

5.4. Viehe
Vieheen tulee olla riittävän näkyvä. Sitä ei saa liikuttaa koirien ollessa radalla ennen starttia tai startin jälkeen.
Viehettä tulee vetää 5-10 metriä johtavan koiran edessä.

5.5. Ajanotto
Kilpailussa tulee saada koirille sähköiset ajat GRL:n hallituksen hyväksymällä ajanottolaitteistolla. Sähköisellä ajalla
tarkoitetaan aikaa, jossa ajanotto käynnistyy automaattisesti lähtöhetkellä ja pysähtyy automaattisesti koirien
saapuessa maaliin. Lisäksi ensiksi maaliin tulevan koiran aika kontrolloidaan manuaalisesti. Ajanotto käynnistyy
lähtökopin veräjän alkaessa lähettäjän käskystä aueta. Mikäli ajanottolaitteisto käynnistyy muuten kuin
automaattisesti tai maalissa ei muusta syystä saada koirille sähköistä aikaa, lähdön virallisiksi tuloksiksi julistetaan
sijoitukset ilman aikaa. Tässä tapauksessa lähdön tuloksia ei myöskään luokitella.

6. KILPAILUKUTSU
Kilpailukutsun tulee sisältää:
– Rata ja kilpailun ajankohta
– Kilpailujen tyyppi ja matkat (esim. arvokilpailut tai sijoituslähtöpäivä). Kilpailupäivän palkinnot yms. julkaistaan 7vrk
ennen keskitetyn ilmoittautumisen alkamista GRL:n virallisilla tiedotus kanavilla
– Osallistumismaksu
– Ilmoittautumisaika
– Kilpailujen säännöt ja ohjeet
– Kilpailujen ja eläinlääkärin tarkastuksen alkamisaika.

7. ELÄINLÄÄKÄRI
Kilpailuissa tulee olla nimettynä laillistettu eläinlääkäri. Hän valvoo eläinsuojelulain määräysten noudattamista sekä
tarkastaa kilpailuun osallistuvat koirat ennen kilpailujen alkua, antaa loukkaantuneille koirille tarvittaessa ensiavun ja
tarvittavan hoidon. Eläinlääkärin tulee yhdessä kilpailunjohtajan ja päätuomarin kanssa tarkastaa radan kunto ja
poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdä tarvittaessa päätös kilpailujen ajankohdan siirrosta tai peruuttamisesta.

8. ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ
8.1. Lähtökoppien määräytyminen
Koiran koppitoive ilmoitetaan joko ”sisä”, ”keski”, ”ulko” tai ”ei toivetta”. Koppitoiveet voi ilmoittaa kirjallisesti tai
ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tietokanta arpoo satunnaislukuarvonnalla koiralle
arvontanumeron. Koirat sijoitetaan koppeihin niin, että ensin sijoitetaan widerit arvontanumeron mukaisessa
järjestyksessä 6-kopista sisäänpäin, sitten railerit kopista 1 ulospäin, sitten sisä- kopin koirat arvontanumeron
mukaisessa järjestyksessä1-kopista ulospäin, seuraavaksi ulkokopin koirat arvontanumeron mukaisessa järjestyksessä 6-
kopista sisäänpäin, sitten keskikopin koirat arvontanumeron mukaisessa järjestyksessä koppeihin
3-4-2-5-1-6 ja viimeiseksi sijoitetaan vapaiksi jääneisiin koppeihin koirat, joilla ei ole koppitoivetta, arvontanumeron
mukaan järjestyksessä 3-4-2-5-1-6. Koppitoive on voimassa saavuttuaan ilmoittautumisten vastaanottajalle, kunnes
sitä muutetaan. Koppitoiveen voi antaa vain koiran omistaja tai treenari. Koppitoiveen vaihtaminen on mahdollista
aikaisintaan 8 vrk:n kuluttua edellisestä vaihdosta. Jos koppitoive halutaan vaihtaa seuraavaan kilpailuun, on muutos
ilmoitettava ennen kuin koira ilmoitetaan ko. kilpailuun. Koppitoivetta ei voi vaihtaa kesken kilpailun. 8vrk:n
odotusaikaa ei sovelleta, jos koppitoivemuutos on seurausta wider- tai railer-tarkkailusta tai päätuomarin
suosituksesta kuulemisen jälkeen. Finaalien kopit määräytyvät voimassa olevan koppitoiveen mukaan siinä
järjestyksessä, kun koirat ovat tiensä finaaliin selvittäneet. Semifinaalien ja finaalien kopit määräytyvät voimassa
olevan koppitoiveen mukaan siinä järjestyksessä, kun koirat ovat tiensä semifinaaliin tai finaaliin selvittäneet.
Varakoiran koppi määräytyy varakoiran aiemmin ilmoittaman koppitoiveen mukaisesti kuitenkin niin, että varakoira
sijoitetaan viimeiseksi saman koppitoiveen omaavien jo lähtöön oikeutettujen koirien jälkeen.

8.2. Wider
Wider on koira joka juoksulinjoillaan pyrkii aina juoksemaan ulkona lähdöstä alkaen. Widerit sijoitetaan aina
ulommaisiin lähtökoppeihin. Koira voidaan omistajansa hakemuksesta tai tuomariston esityksestä juoksutapatarkkailun
jälkeen todeta wideriksi.
Wider-tarkkailuun ilmoitetut koirat

1) koirat sijoitetaan lähtemään keskimmäisistä kopeista
2) wider-tarkkailu tapahtuu sijoituslähdöissä, ryhmäharjoituksessa kilpailu- tai harjoituspäivinä, missä on paikalla grl:n
hyväksymä päätuomari.
3) koirasta tulee pysyvästi wider kahden puoltavan tarkkailujuoksun jälkeen
4) koiran hakemisesta wider-tarkkailuun on tiedotettava ilmoittautumisen yhteydessä, sillä se vaikuttaa lähdön
koppiarvontaan.

8.3. Railer
Railer on koira joka juoksulinjoillaan pyrkii aina juoksemaan sisällä (kiskolla, radalla yksi) lähdöstä alkaen.
Railerit sijoitetaan aina sisimmäisiin lähtökoppeihin.
Koira voidaan omistajansa hakemuksesta tai tuomariston esityksestä juoksutapatarkkailun jälkeen todeta raileriksi.
Railer-tarkkailuun ilmoitetut koirat
1) koirat sijoitetaan lähtemään keskimmäisistä kopeista
2) Railer-tarkkailu tapahtuu sijoituslähdöissä, ryhmäharjoituksessa kilpailu- tai harjoituspäivinä, missä on paikalla grl:n
hyväksymä päätuomari.
3) koirasta tulee pysyvästi railer kahden puoltavan tarkkailujuoksun jälkeen
4) koiran hakemisesta railer-tarkkailuun on tiedotettava ilmoittautumisen yhteydessä, sillä se vaikuttaa lähdön
koppiarvontaan.

8.4. Tulostietokanta
Kilpailutietoja säilytetään ja päivitetään GRL:n tulostietokannassa. Mikäli kilpailukirjan ja tietokannan välillä on eroja,
pidetään tietokannan tietoja oikeina.

8.5. Kilpailulähtömäärän rajoitus
Greyhound saa samana päivänä osallistua enintään (1) yhteen kilpailulähtöön. Jos greyhound osallistuu kilpailulähtöön,
se ei saa osallistua harjoitus- /trial-lähtöön.
Whippet voi kilpailla maksimissaan kaksi (2) hyväksyttyä lähtöä saman vuorokauden aikana, jos ne ovat osa samaa
kilpailua. Hyväksyttyjen lähtöjen välissä on oltava vähintään kahden (2) tunnin lepoaika. Kilpailulähtöjä ei saa olla
kolmen (3) päivän aikana kolmea (3) enempää.

8.6. Arvontaklausuuli
Karsintakilpailussa, kun juoksu on tuomittu mitättömäksi, kilpailunjohtaja arpoo jatkoon pääsevät; koirat laitetaan
kyseisen kilpailupäivän rankinglistan mukaiseen järjestykseen. Rankinglistalla korkeimmalla oleva koira saa 6 arpaa,
seuraavaksi korkeimmalla 5 arpaa jne. Koira jonka arpa nousee ensimmäisenä, julistetaan lähdön voittajaksi,
seuraavana nouseva eri koiran arpa ilmoittaa 2. sijan jne. Mitättömäksi tuomitussa lähdössä koiran jatkoonpääsyn
vertailuaikana käytetään 99.99 sek. Koirien jatkoonpääsyn etuisuuden ollessa sama ratkaisee jatkoonpääsyn
arvontanumero.

8.7. Vastuu
Kilpailun järjestäjä ei vastaa koiralle, omistajalle, toimihenkilölle tai muuten kilpailutapahtumaan osallistuville
henkilöille aiheutuvasta vahingosta, ellei voida osoittaa vahingon johtuneen erityisestä järjestäjän tuottamuksesta.

8.8. Arvokilpailun finaaliin selvinnyt koira
Menettely tapauksessa, jossa järjestäjä haluaa antaa palkinnon myös sellaiselle finaaliin selvinneelle koiralle, joka on
joutunut jäämään pois ko. finaalista kiiman, sairastumisen tai loukkaantumisen takia.
Tämä menettely ei ole automaattisesti voimassa, vaan kukin järjestäjä ilmoittaa kilpailunsa säännöissä käytetäänkö tässä
kuvattua menettelyä. Arvokilpailuissa tätä menettelyä sovelletaan aina.
1. poisjäännistä tulee toimittaa järjestäjälle luotettava
selvitys finaalipäiväksi
2. jos ei käytetä varakoiraa, poisjäänyt koira saa kuudennen palkinnon myös kun poisjääneitä
on enemmän kuin yksi
3. kun poisjääneen tilalla juoksee varakoira, otetaan
poisjääneelle kuudennen koiran palkinto vara-
koiran voittamasta palkinnosta kuitenkin siten
kohtuullistaen, että poisjäänyt voi saada korkein-
taan saman palkinnon kuin varakoira.

8.9. Kansainvälinen kilpailutoiminta
Virallisessa kansainvälisessä kilpailutoiminnassa noudatetaan GRL:n ja ao. maiden vastaavien järjestöjen välillä tehtyjä
sopimuksia.

9. LÄHDÖT ja LUOKITUS

9.1. Luokitus ja luokan muodostuminen
Koirat jaetaan matkoittain (lyhyt/keski/pitkä) seitsemään (7) eri luokkaan; L1-L7, K1-K7 sekä P1- P7. Koiran kilpailussa
saama luokka muodostuu kiinteiden luokkien mukaan. Kiinteät luokkarajat tarkistetaan vuosittain. Jäsenkerhot tekevät
ehdotuksen luokkarajoista aina joulukuun loppuun mennessä ja hallitus hyväksyy ne maaliskuun loppuun
mennessä. Ratojen muutostöiden aiheuttaman merkittävän radan nopeuden muuttumisen vuoksi hallitus voi kuitenkin
käsitellä asiaa uudestaan, ja tarkistaa luokkarajoja tarvittaessa. Koiran luokka kullakin matkalla on sen paras luokitus
kahdesta (2) edellisestä startista.
Tuontikoira, jolla on kotimaassaan voimassaoleva GRL:n hyväksymä kilpailulisenssi, saa luokan 2 ja sen sijoitus ranking-
listalla 1. Jos tuontikoiria on enemmän kuin yksi, kilpailunjohtaja päättää niiden järjestyksen rankinglistalla.
Jos koiralta puuttuu luokitus joltain matkalta, käytetään sille lähimmän luokitellun matkan yhtä huonompaa
luokitusta. Tällöin koiran sijoitus rankinglistalla on muodostuneen luokan viimeisenä. Ruotsista kilpailemaan tuleville
koirille käytetään kotimaansa tulostietokannan mukaan tullutta luokitusta, minkä mukaan koira sijoitetaan oikealle
paikalle rankinglistalla. Jos koiraa ei voida sijoittaa omassa luokassaan luotettavasti omalle paikalleen rankinglistalla,
koira sijoitetaan luokkansa viimeiseksi.

9.2 Lähtöjen muodostaminen
Greyhoundit: Kilpailulähtö muodostuu 3-6 koirasta. Lähdöt pyritään muodostamaan kolmen (3) luokan sisällä.
Luokitusperustetta voidaan nostaa neljään (4) peräkkäiseen luokkaan jos muutoin menetellessä ilmoittautunut
koira/koirat joutuisivat jäämään pois kyseiseltä kisapäivältä. Kilpailulähtö on mahdollista muodostaa kahden (2) koiran
kesken vain jos ko. koirat jäisivät muutoin ilman lähtöjä. Lähdöt on muodostettava enintään kahden (2) luokan sisällä.
Jos ei halua koiraansa kahden (2) koiran lähtöön on siitä ilmoitettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Lähdöt
pyritään muodostamaan mahdollisimman täysinä lähtöinä. Edellä mainittua poikkeusta ei käytetä täysien lähtöjen
muodostamisen takeena, vaan tavoitteena on kolmen (3) luokan luokitusperusteiset lähdöt. Koirien määrän
vaihdellessa eri kisapäivinä ja eri matkoilla, varamatkojen käyttö on suositeltavaa. Koira siirretään varamatkalleen jos
ensisijainen matka ei ole mahdollinen. Koiria ei siirretä varamatkoilleen jos ensisijainen toive on mahdollinen, eli eri
lähtöjen toteuttaminen tai lähtöjen saattaminen täyteen toissijaisten toiveiden perusteella ei ole luvallista. Tällä
turvataan kilpailuttajan oikeus päättää koiransa suorituksista.
Whippetit: Kilpailulähtö muodostuu 3-6 koirasta. Lähdöt muodostetaan maksimissaan kahden (2) luokan sisällä.
Luokitusperustetta voidaan nostaa kolmeen (3) peräkkäiseen luokkaan, jos muutoin menetellessä ilmoittautunut koira
tai koirat joutuisivat jäämään pois kyseiseltä kisapäivältä. Kilpailulähtö on mahdollista muodostaa kahden (2) koiran
kesken vain jos ko. koirat jäisivät muutoin ilman lähtöjä. Lähdöt on muodostettava enintään kahden (2) luokan sisällä.
Jos ei halua koiraansa kahden (2) koiran lähtöön on siitä ilmoitettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Lähdöt
pyritään muodostamaan vähintään neljän (4) koiran lähtöinä, tavoitteena on luokitukseltaan mahdollisimman tasaiset
ennemmin kuin täydet lähdöt. Edellä mainittua luokitusperusteen poikkeusta ei käytetä täysien lähtöjen
muodostamisen takeena. Koirien määrä vaihtelee eri kisapäivinä ja eri matkoilla, varamatkojen käyttö on
suositeltavaa. Koira siirretään varamatkalleen, jos ensisijainen matka ei ole mahdollinen. Koiria ei siirretä varamatkoilleen, jos ensisijainen toive on mahdollinen eli eri lähtöjen toteuttaminen tai lähtöjen saattaminen täyteen
toissijaisten toiveiden perusteella ei ole luvallista. Tällä turvataan kilpailuttajan oikeus päättää koiransa suorituksista.

9.3. Lähtöihin sijoittaminen
Koirat sijoitetaan lähtöihin voimassaolevan ranking-listan mukaan. Jos kilpailun säännöissä ei toisin mainita, sijoitetaan
useampikierroksisissa kilpailuissa koirat eriin ns. sik-sak menetelmällä.
Ranking-lista rakentuu matkoittain seuraavasti:
– Koiran luokka
– Koiran saavuttamat luokat 4:ssä edellisessä startissa paremmuusjärjestyksessä
– Koiran saavuttamat luokat 4:ssä edellisessä startissa kronologisessa järjestyksessä
– Koiran sijoitukset 4:ssä edellisessä startissa

9.4. Veteraani-ikä
Greyhound saa juosta veteraanisarjassa, kun koira on täyttänyt viisi (5) vuotta ennen kilpailupäivää. Whippet saa
juosta veteraanisarjassa, kun koira on täyttänyt kuusi (6) vuotta ennen kilpailupäivää.

9.5 Varamatkoille sijoittaminen
Varamatkaa ilmoitettaessa tulee ottaa huomioon, että tällöin kilpailuttaja antaa valtuutuksen siirtää koira toiselle
matkalle. Varamatkalle sijoittaminen ei oikeuta poisjääntiin kilpailusta.
Koira voidaan siirtää varamatkoille seuraavissa tapauksissa:
– Koiralla ei ole osallistumisoikeutta kyseessä olevaan kilpailuun.
– Ilmoitetun ensisijaisen matkan lähdöt ovat täynnä, tai eivät toteudu ollenkaan.
Koirat sijoitetaan varamatkalle siirtymisjärjestyksessä rankinglistan ylä- tai alapäästä lukien. Varamatkalle siirrettävän
koiran uusi paikka rankinglistalla tarkistetaan tulostietokannasta. Varamatkalle sijoitettu koira ei voi syrjäyttää koiraa
jonka ensisijainen matka toteutuu, tällöin varamatkalle sijoitettu koira tarvittaessa siirretään kolmannelle
varamatkalleen.

9.6 Suoran Finaalin juoksupäivä
Kilpailu juostaan suorana finaalina (alkuperäisenä finaalipäivänä) jos useampikierroksiseen kilpailuun ei ilmoittaudu
koiria riittävästi alkuperäisen kilpailusuunnitelman läpiviemiseksi.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa, jos haluaa juoksuttaa varamatkan alkueräpäivänä suoran finaalin
toteutuessa (muutoin varamatkaa ei oteta käytäntöön ja koira jää ilman lähtöä sinä kilpailupäivänä). Alkuperäiseen
kilpailuun ilmoitettua varamatkaa käytetään siinä tapauksessa, jos kyseinen kilpailu ei toteudu (kilpailuun ei ole
ilmoittautunut minimi osallistuja määrän verran koiria ja koko kyseinen kilpailu peruuntuu).